Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Извештај о стању природе Србије за период 2010-2014. година

Разноликост и очуваност природе и природних вредности у Републици Србији представља право сваког грађанина. У том смислу, неопходно је стратешко планирање активности у овој области, како би сачували националну природну баштину као заоставштину будућим генерацијама.

Доношењем Закона о заштити природе (2009), прописана је обавеза израде Извештаја о стању природе који обухвата период од протеклих пет година. Извештај припрема Завод за заштиту природе Србије у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе, стручним, научним и другим институцијама и организацијама. Завод доставља нацрт Извештаја министарству надлежном за заштиту животне средине, односно Министарству пољопривреде и заштите животне средине на сагласност. Министарство Извештај подноси Влади Републике Србије.

Извештај, као један од три основна документа заштите природе, утврђује општу оцену стања националне природне баштине и омогућава процену успешности спровођења свеукупних мера и активности на заштити природе у протеклом петогодишњем периоду. Истовремено, на њему се заснива дефинисање стратешких циљева и националних политика у области заштити природе, као и мера за ефикасније спровођење процеса интеграције и примену европских стандарда у нашој земљи.

Извештај обухвата: преглед стања природе у Републици Србији (предели, станишта и екосистемске услуге, врсте – дивље и одомаћене, геодиверзитет); људске активности, природне појаве и утицај на природу (становање и комерцијални развој, пољопривреда, аквакултура и шумски засади, рударство и енергетика, саобраћај и комунална инфраструктура, преглед најзначајнијих фактора угрожавања природе, природне појаве и климатске промене); систем заштите природе (стратешки, правни и институционални оквир, заштићена подручја, еколошка мрежа, појединачни механизми и мере заштите, финансирање); едукација и информисање јавности и индикатори стања заштите природе у Србији.

Како би крајња оцена стања природе Србије била утврђена на основу што свеобухватнијих и валидних података, то је од највећег значаја да се у процес израде правовремено укључе све установе, институције и организације које имају приступ неким од информација релевантних за оцену стања природе, односно за Извештај. С обзиром на сложеност области заштите природе, Завод је упутио позив за достављање неопходних података локалним самоуправама, државним органима и институтима, високошколским организацијама, управљачима, невладиним организацијама, међународним организацијама и медијима.

Ради лакшег прикупљања и обраде података израђени су упитници који су достављени свима који партиципирају у изради Извештаја, са роком попуњавања и повратног слања до 1. јуна 2015. Упитници, упутство за њихово попуњавање, као и преглед тематских целина Извештаја могу се преузети на овој страни. Упитници се могу попунити и доставити Заводу електронским путем, као и у штампаној форми, путем поште, на адресу седишта Завода.

Преузми материјал:

Контакти:

За достављање података: stanje.prirode@zzps.rs

Додатне информације:

Мила Ристић: 064/850 07 07 mila.ristic@zzps.rs

Ивана Јелић: 064/850 07 08 ivana.jelic@zzps.rs

ПРЕУЗМИТЕ УПИТНИКЕ:

ЗА УПРАВЉАЧЕ:

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.