Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Održan seminar „Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika“

Na problem sve češćih pojava sušenja šuma i požara u Srbiji pokušano je da se daju odgovori na seminaru „Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika“ koji je održan od 12. do 15.11.2013. godine u SRP „Deliblatska peščara“, u organizaciji Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – Uprave za šume, JP „Srbijašume“, JP „Vojvodinašume“, u saradnji sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Katedre planiranja gazdovanja šumama i Katedre zaštite šuma.

Pored organizatora i domaćina Šumskog gazdinstva „Banat“, Pančevo, seminaru su prisustvovali predstavnici šumskih gazdinstava JP „Srbijašume“ i JP „Vojvodinašume“, Biroa za planiranje i projektovanje u šumarstvu, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Novi Sad, nacionalnih parkova „Tara», «Fruška Gora“, „Kopaonik“, JPŠ „Šume RS“, Šumarskog fakulteta iz Banja Luke, preduzeća „Fornet d.o.o», JP za gazdovanje zaštitnim šumama „Borjak“ iz Vrnjačke Banje, kao i predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije, stručni saradnici Biljana Krsteski i Aleksandra Zatezalo.

Veličina površine pod šumama koje su zahvaćene sušenjem i požarima, čine temu seminara izuzetno značajnom i aktuelnom. Prošla decenija je bila najtoplija otkad je 1850. godine počela da se beleži temperatura vazduha, a 2012. godina je bila godina sa ekstremno toplim i ekstremno sušnim letom, najtoplijim i sa najmanje padavina od kada se vrše merenja u Srbiji, rečeno je na ovom skupu. Propadanje i sušenje šuma, kao i požari, posledica su niza faktora i to topografskih, klimatskih, pedoloških, biotičkih, antropogenih i dr. Jedan od najznačajnijih faktora koji utiče na sušenje je pojava ekstremno sušnih meseci i visokih letnjih temperatura u prethodnim godinama. Još od prošle godine je evidentirana pojava sušenja šuma manjih razmera na pojedinim lokalitetima. Sušenje i propadanje je evidentirano kod jele, bora, smrče, bukve, hrasta, crnog graba, jasena i drugih vrsta u svim starosnim grupama. Ove godine, u okviru redovne kontrole zdravstvenog stanja šuma, konstatovano je da je došlo do primetnog širenja i povećanja površina gde se pojedinačna stabla ili grupe stabala suše.

Na seminaru su održane tematske prezentacije i diskusije na temu:

- «Globalni ciljevi i smernice», dr Milan Medarević, red. prof;

- «Šume i klimatske promene», dr Milan Medarević, red. prof;

- «Planski problemi», dr Milan Medarević, red. prof;

- «Integralna zaštita šuma», dr Ljubodrag Mihajlović, red. prof;

- «Najznačajnije gljive prouzrokovači bolesti u šumama Srbije, Republike Srpske i Crne Gore - ulančavanje šteta», dr Dragan Karadžić, red. prof;

- «Šumski požari», Vidosava Jovanović, Radivoje Kaurin;

- «Zakonski osnov za sanaciju, izmene i dopune osnova», Radivoje Kaurin, Vidosava Jovanović;

- «Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika i sprovođenje kroz planska dokumenta», Milojković Novica;

- «Iskustva JP „Srbijašume“ u primeni feromona za monitoring potkornjaka», Gordana Jančić, dipl.inž.šum;

- „Sušenje šuma u zaštićenim područjima“, Gordana Jančić, dipl.inž.šum;

- „Složeni odnosi vode i šume“, dr Ljubomir Letić, red. prof, Vesna Nikolić, dipl.inž.šum;

- «Planiranje gazdovanje šumama u uslovima rizika», Slavko Jovanović, dipl. inž. šum;

- «Sušenje prirodnih i veštački podignutih sastojina četinara», JP Borjak;

- «Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika u RS», Brane Zlokapa;

- „Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika“ JP „Vojvodinašume“;

- „Sušenje šuma u ŠG „Stolovi“ Kraljevo“, Darinka Vorkapić,dipl.inž.šum;

- „Sušenje šuma na Tari”, Aleksandar Đurić, dipl.inž.šum;

- „Veliki šumski požar na Tari/Mokroj Gori 2012. godine, analiza stanja posle požara“, Đorđe Marić, dipl. inž. šum.

Sušenje šuma, šumski požari, kalamiteti, snegolomi, vetrolomi, promene stanišnih uslova... neke su od pojave koje prete šumama. Na osnovu izveštaja sa terena, podataka i analiza iznetih na seminaru, između ostalog, zaključeno je da su pojave koje u poslednje dve godine prate dinamizam šuma i šumskih ekosistema po svom obimu i karakteru predstavljaju nacionalnu prirodnu katastrofu.

Sve ove promene ugrožavaju realno ostvarivanje globalnog cilja koji se odnosi na održivo upravljanje šumama. Stoga, imajući u vidu dinamizam i razmere ugroženosti šumskih ekosistema, neophodno je prilagođavati i menjati planske procedure, zaključeno je na seminaru. U uslovima izvesne ugroženosti šuma u šumskim područjima, predloženo je i uključivanje „sanacionog plana“ u plansku proceduru, a neophodno je i predvideti osnov za njihovu realizaciju, odnosno redovnost subvencionisanja radova na sanaciji šteta u šumi, od istraživačkih radova do realizacije sanacionog plana.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.