Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Akcija izmeštanja gnezda bele rode i „kolonije“ španskih vrabaca na trasi Koridora 10

Predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije i „Koridora Srbije“ uspešno su 25. decembra realizovali akciju izmeštanja gnezda bele rode koje nastanjuje i „kolonija“ španskih vrabaca, na trasi Koridora 10 na lokaciji autoputa E 75, deonice Vladičin Han – Donji Neradovac, na stacionaži km 923+624. Izmeštanje gnezda je bilo neophodno usled kolizije trase autoputa i dalekovoda Trgovište – Vranje napona od 35 kV, što je zahtevalo premeštanje gnezda sa dalekovoda izgrađenog u vidu betonskog nosača visine 18m na najpogodniju lokaciju u blizini, koja se nalazi na udaljenosti od 100 m od prvobitne, na stubu visine od 25m. Premešteno gnezdo imopzantnih je dimenizija sa prečnikom 2.40 m, visinom 80 cm i starosti oko 30 godina (po kazivanju meštana).

Akcije je pokrenuta u julu 2014. godine kada se investitor na izgradnji aktoputa E 75 „Koridori Srbije“ obratio Zavodu za zaštitu prirode Srbije za pomoć oko izmeštanja gnezda bele rode. U cilju izvođenja adekvatne akcije stručnjaci Zavoda su 21. jula obišli teren i zajedno sa predstavnicima investitora i nadzorne službe napravili plan za bezbedno premeštanje gnezda kada ga rode i „kolonija“ španskih vrabaca napuste.

Premeštanje gnezda je dobar primer angažovanja investitora u zaštiti faune u toku izgradnje infrastrukturnih objekata i primer kako se saradnjom svih učesnika mogu rešavati problemi na najbolji mogući način.

Stručnjaci Zavoda će pratiti dalje korišćenje gnezda i reakcije njegovih stanara na novu lokaciju. Očekujemo da će rode i španski vrapci prihvatiti novu lokaciju svog gnezda i na proleće se ponovo useliti.

Bela roda Ciconia ciconia

Areal vrste obuhvata centralnu i južnu Evropu, Malu Aziju, Bliski Istok, deo centralne Azije i deo severne Afrike. Zimu provodi u podsaharskoj Africi i Indiji. Poznata je po gnežđenju u ljudskim naseljima (na zgradama, električnim stubovima i sličnim objektima), dok se uglavnom hrani na vlažnim livadama, pašnjacima, stepama, močvarama, ali i na poljoprivrednim površinama. Hranu čine insekti, gmizavci, vodozemci, sitni sisari i ptice koje lovi na zemlji. Ugrožena je usled nestajanja povoljnih vlažnih i travnatih staništa, a često strada od sudara sa električnim vodovima ili tokom seobe. Evropska populacija je u blagom porastu, dok se u Srbiji gnezdi stabilna populacija od 1200-1300 parova (Puzović i sar. 2009).

Zaštićena je na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Španski vrabac Passer hispaniolensis

Gnezdi se na delovima Iberijskog, Apeninskog i Balkanskog poluostrva, u delu severne Afrike, na makronezijskim ostrvima, u Maloj Aziji, delovima Bliskog Istoka i centralne Azije. Deo populacije je migratoran i zimi se pomera južnije. Naseljava otvorena staništa i mozaična staništa, poljoprivredne površine, blizinu reka ili močvara, kao i gradove i sela. Gnezda gradi u šupljinama u zgradama ili drugim objektima, u gnezdima krupnih ptica (rode i orlovi), u žbunju i na drveću. Često formira kolonije. Hrani se pretežno semenjem biljaka, insektima i njihovim larvama. U Srbiji predstavlja redovnu gnezdaricu krajnjeg juga i istoka zemlje, dok je pojedinih godina zabeleženo gnežđenje i u ostalim delovima, uključujući i Vojvodinu. Populacija u Srbiji procenjena je na 1000-2000 parova, uz velike varijacije (Puzović i sar. 2003).

Zaštićen je na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Foto - Maciej Szymanski

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.