Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

O međusektorskoj saradnji na Drugoj konferenciji Nacionalnog foruma za zaštitu prirode

U organizaciji Mladih istraživača Srbije održana je 11. i 12. juna 2015. godine u Specijalnom rezervatu prirode „Uvac“, II konferencija Nacionalnog foruma za zaštitu prirode. Nacionalni forum za zaštitu prirode pokrenut je u cilju unapređenja saradnje i dijaloga predstavnika institucija i civilnih udruženja iz sektora poljoprivrede, zaštite prirode, lovstva i ribarstva.

Nakon tematskih uvodnih reči, rad učesnika Konferencije odvijao se kroz diskusione grupe.

Zaključci rada prve grupe koja je razgovorala na temu Mehanizmi saradnje sektora poljoprivrede i zaštite prirode su da za uspostavljanje poljoprivrede koja je u skladu sa ciljevima zaštite u zaštićenim područjima treba omogućiti kontrolu korišćenja zemljišta upravljaču, otvoriti mogućnosti uspostavljanja privatno-javnog partnerstva, dati podsticaje za uključivanje lokalnog stanovništva u programe održive poljoprivrede i pripremiti upravljače za učešće u edukaciji poljoprivrednika za konkurisanje u programima IPA (prekogranični projekti). Uvažavajući karateristike zaštićenog područja, upravljači bi primenjivali jedan ili više od navedenih modela saradnje.

Diskusija u drugoj grupi odvijala se na temu Kako ostvariti dijalog zaštite prirode i sektora lovstva i ribarstva. Učesnici u radu ove grupe kao pretpostavku za ostvarivanje koordinisanog delovanja u zaštiti prirode i lovstvu i ribarstvu predložili su uspostavljanje jedinstvenih mehanizama monitoringa i razmene informacija.

Treća grupa radila je na temu Žene u zaštiti prirode: položaj i izazovi, zaključivši da su potrebna istraživanja u ovoj oblasti, imajući u vidu da ne postoje podaci o statusu žena u zaštiti prirode.

Dva glavna zaključka rada u četvrtoj grupi koja se bavila temom Prioriteti u usklađivanju sektorskih politika su da krovni zakon za usklađenost sektorskih politika treba da predstavlja Zakon o prostornom planiranju i izgradnji i da u Zakonu o zaštiti prirode treba jasnije definisati mere zaštite u II i III režimu zaštite na teritoriji zaštićenih područja.

Drugog dana skupa, za preko 70 učesnika Konferencije Nacionalnog foruma, predstavnika referentnih državnih institucija, naučnih organizacija i nevladinog sektora organizovana je studijska poseta lokaliteta u SRP „Uvac“: Uvačko jezero i Ledena pećina.

Osnovne preporuke Konferencije Nacionalnog foruma za zaštitu prirode biće prosleđene Skupštni RS. U cilju omogućavanja stalnog glasa Nacionalnog foruma podržano je i formiranje institucije Zelena stolica u Skupštini RS.

Konferenicja predstavlja deo projekta „Zainteresovani za održivost zaštićenih područja“, koji je podržan kroz program SEENSE – Podrška organizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, u realizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu (REC) i Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

U radu Konferencije učestvali su predstavnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Goran Sekulić, pomoćnik direktora, Marija Trikić, načelnik odeljenja za zaštićena prirodna dobra, Milorad Kličković, stručni saradnik i Nataša Panić kao moderator Foruma u delu prezentacije zaključaka radnih grupa i usvajanje preporuka Konferencije.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.