Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Međunarodna konferencija bio-nauka u Novom Sadu

U periodu od 19. do 21. septembra 2016. godine, u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, održana je Međunarodna konferencija IBSC 2016 (The International Bioscience Conference and the 6th International PSU – UNS Bioscience Conference IBSC 2016). Konferencija se održava svake druge godine i predstavlja rezultat dugoročne saradnje Univerziteta Princ Sonkgala sa Tajlanda i Univerziteta u Novom Sadu.

Na konferenciji koja je okupila više od 200 stručnjaka iz sveta poseban naglasak stavljen je na teme: Biodiverzitet i zaštita životne sredine, Psihologija živih organizama, Biotehnologije, Bioinženjering, Bioaktivni prirodni produkti – biohemija i biofarmakologija i poljoprivreda, Nauke o hrani i tehnologije. Predstavljeni radovi na Konferenciji omogućili su razmenu najnovijih znanja, ekpsertiza, rezultata i ideja u bio-naukama, u opsegu od fundamentalnih do primenjenih industrijskih istraživanja, i time jačanje veza između nauke i industrije u postizanju opšteg cilja stvaranja inovativnih pristupa u rešavanju ključnih izazova sa kojima se društvo danas susreće.

U okivru učešća na Konferenciji, stručni saradnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije predstavili su dva rada iz oblasti zaštite prirode i biodiverziteta. Rad autora Dragane Ostojić, Aleksandra Dragišića i Vladimira Nikolića „Forest Reserves in Serbia – the State, Distribution and Synecology“ (Šumski rezervati u Srbiji – stanje, distribucija i sinekologija) prezentovao je ing. šumarstva Vladimir Nikolić. Drugi rad, „Exploitation of Threatened non - CITES and New Discovered Reptile Species“ (Ugožene vrste koje nisu na CITES listi i nove otkrivene vrste gmizavaca) predstavio je autor, Milivoje Krvavac.

Konferencija je posebno bila značajna za mlade naučnike, koji su imali priliku da na međunarodnom skupu izlože rezultate svojih istraživanja.

Više informacija o Konferenciji možete naći na web adresi: https://ibsc2016.pmf.uns.ac.rs/

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.