Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Povodom 175 godina SANU održan naučni skup „Ekološki i ekonomski značaj faune Srbije“

U okviru obeležavanja 175 godina od osnivanja Srpske akademije nauka i umetnosti i Akademijskog odbora za proučavanje faune Srbije u Svečanoj sali SANU održan je 17. novermbra 2016. godine naučni skup pod nazivom „Ekološki i ekonomski značaj faune Srbije“.

Skup su otvorili akademik Vladimir Kostić, predsednik SANU i dopisni član Radmila Petanović, predsednik Akademijskog odbora za proučavanje faune Srbije. Ispred Ministarsva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije prisutnima se obratio i direktor Zavoda mr Aleksandar Dragišić i poželevši uspešan rad nagalsio da rezultati skupa predstavljaju važan segment nacionalnog odgovornog delovanja za podržavanje ciljeva nacionalne politike u oblasti zaštiti prirode i Konvencije o biološkoj raznovrsnosti i u sprovođenju međunarodnog Strateškog plana za biodiverzitet za period 2011-2020. godine, a u okviru kojih je neophodno i sagledavanje uticaja sektora poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i turizma na biodiverzitet i usluge ekosistema.

Ovom prilikom, direktor Zavoda g-din Dragišić, takođe je napomenuo da je jedan od osnovnih ciljeva Strategije biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine, pristup i raspodela dobiti i ekonomsko vrednovanje budući da je u toku javni uvid o Strategiji zaštite prirode kojom se utvrđuju dugoročni planski okvir i politika integralne zaštite prirode uključujući očuvanje biodiverziteta, predela i geonasleđa, a koji je oglasilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine na svom sajtu. Imajući u vidu da se početkom decembra ove godine u Kankunu u Meksiku održava 13. Konferencija država potpisnica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (CBD), za koju je pripremljen i „Nacrt Deklaracije iz Kankuna o integrisanju pristupa za očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta za dobrobit čovečanstva“ direktor Zavoda je u pozdravnoj reči ukazao na prvi navod u Deklaraciji a to je: „budući da život zavisi od očuvanja i održivog korišćenja biodiverziteta, kao i usluga ekosistema koje obezbeđuje, neophodno je živeti u skladu sa prirodom, kao suštinskim uslovom za dobrobit čovečanstva“.

U okviru skupa održano su prezentacije 13 radova:

- Očuvanje i vrednovanje biodiverziteta: koncept ekosistemskih usluga i biološki resursi faune;

- Fauna sisara Srbije - vrednovanje funkcionalne uloge i značaja vrsta u ekosistemima;

- O važnosti ptica: primeri egzistencijalne vrednosti i praktičnog značaja u Srbiji;

- Vodozemci u Srbiji danas i sutra – ekološki i ekonomski značaj;

- Kvalitativno-kvantitativne promene ihtiofaune u protočnim dunavskim akumulacijama posle izgradnje brana đerdapskih hidroelektrana;

- Akvakultura u službi zaštite ugroženih vrsta riba u Srbiji;

- Makroinvertebrate tekućih voda Srbije i njihov bioindikatorski značaj u proceni kvaliteta vode;

- Morfološke strukture nekih predstavnika entomofaune Srbije kao modeli u biomimetici;

- Jestivi insekti - bezbedna hrana za ljude i domaće životinje;

- Kompleksi brakonidnih osa (Hymenoptera, Ichneumonoidea, Braconidae) u Srbiji i njihov značaj u biološkoj kontroli;

- Ekološki i ekonomski značaj faune nadfamilije Chalcidoidea Srbije (Insecta: Hymenoptera);

- Insekti i grinje u fauni Srbije od značaja za klasičnu biološku kontrolu korova;

- Funkcionalno-ekološki status, ugroženost i ekonomsko vrednovanje insekata oprašivača u Srbiji.

Osnovne informacije prezentovanih radova publikovane su u Knjizi sažetka, koju možete preuzeti ovde

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.