Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Radionica u okviru projekta „Regionalna mreža za upravljanje podacima o biodiverzitetu i izveštavanje 2“ (BIMR 2)

U okviru projekta „Regionalna mreža za upravljanje podacima o biodiverzitetu i izveštavanje 2“ (eng. Regional Network for Biodiversity Information Management and Reporting 2 (BIMR 2) - 2019 – 2020, koji finansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ), a implementira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), održana je krajem oktobra 2018. godine uvodna radionica u mestu Bečići u Crnoj Gori. Ovaj projekat je nastavak istoimenog projekta koji je započet 2016. godine, a završen 2018. godine. Oko 30 učesnika iz 6 ekonomija regiona jugoistočne Evrope (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Kosovo) bili su prisutni na ovoj uvodnoj radionici, od čega je većina već bila uključena u aktivnosti u okviru prethodnog BIMR projekta.

Cilj radionice je da predstavi nominovanim predstavnicima BIMR Regionalne platforme, koji dolaze iz ministarstava nadležnih za poslove zaštite životne sredine, agencija za zaštitu životne sredine i zavoda za zaštitu prirode u 6 ekonomija regiona jugoistočne Evrope rezultate BIMR projekta, kao i da predstavi novu postavku ciljeva i indikatora za BIMR 2 projekat koji se implementira od 2018. do 2020. godine. Takođe, kroz rad u grupama i aktivnu diskusiju, učesnici radionice su dali svoj doprinos u vezi sa konkretnim aktivnostima koje bi bile izvršene u okviru BIMR 2 projekta. U ovom projektu, kao i u prethodnom, Hrvatska učestvuje u ulozi mentora.

Osnovni cilj BIMR projekta bio je da se poboljšaju kapaciteti relevantnih institucija za upravljanje podacima o biodiverzitetu i izveštavanje u jugoistočnoj Evropi, kako bi se ispunili zahtevi izveštavanja prema Konvenciji o biodiverzitetu (CBD) i EU. Konkretni rezultati ovog projekta su: procena stanja kapaciteta za upravljanje podacima o biodiverzitetu i izveštavanje, odnosno ocena početnog stanja u ovoj oblasti (BIMR Baseline), zatim izrada Smernica za upravljanje informacijama o biodiverzitetu i izveštavanje u Jugoistočnoj Evropi, u formi publikacije koja je prosleđena svim institucijama koje su učestvovale u ovom projektu, kao i formiranje informacionih sistema za zaštitu prirode, u skladu sa Smernicama, u tri ekonomije: Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina.

Takođe, organizovana je prva obuka o mobilizaciji i obradi podataka o biodiverzitetu u aprilu 2018. godine. Obuku je održala GBIF organizacija (Global Biodiversity Information Facility: https://www.gbif.org/) , a osnovna tema bila je primena Darwin Core sistema za obradu podataka (tzv. čišćenje podataka) i tehnički aspekti mobilizacije podataka – posebno digitalizacija, upravljanje i online publikovanje podataka prema GBIF standardima, koje je namenjeno sakupljačima, integratorima i pružaocima podataka iz agencija za zaštitu životne sredine, zavoda za zaštitu prirode, instituta za zaštićena područja, fondova za životnu sredinu, fakulteta (profesora/asistenata), prirodnjačkih muzeja (kustosa, kolekcionara) i NVO-a iz regiona Jugoistočne Evrope.

Informacioni sistemi zaštite prirode zamišljeni su kao web portal sa početnom stranicom na kojoj će biti objavljene sve baze podataka i web servisi u formi različitih modula (zaštićena područja, zaštićene vrste, Crvena lista, inventar objekata geonasleđa itd.) Svaki deo ovakvog informacionog sistema će se razvijati kao posebna aplikacija i biće integrisan u sistem, i to putem zajedničke baze, ili dodavanjem spoljne reference na portal.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.