Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Zaštićena šuma krimskog bora u okviru Specijalnog rezervata prirode „Jarešnik“

Na osnovu studija zaštite za područje “Jarešnik“ Zavoda za zaštitu prirode Srbije i predloga Uredbe Ministarstva za zaštitu životne sredine, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Jarešnik“ (na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o zaštiti prirode, ,,Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka, 14/16 i 95/18 –dr. zakon, i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon).

Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Jarešnik“ objavljena je u „Službenom glasniku RS“, br. 36/2019 od 25.5.2019. godine, a stupile na snagu 1.6.2019. godine.

Specijalni rezervat prirode „Jarešnik“ nalazi se na teritoriji opštine Bosilegrad, odnosno KO Jarešnik, na obroncima planine Crnook, ukupne površine 6 ha 21 a 31 m², i svrstan je u I kategoriju zaštićenog područja međunarodnog i nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja. Specijalni rezervat prirode „ Jarešnik“ stavlja se pod zaštitu radi očuvanja jedinstvene šume krimskog bora ( Pinus nigra spp.pallasiana) u Srbiji koja je opstala na krajnjoj severozapadnoj granici svog areala.

SRP „Jarešnik“ jedino je nalazište krimskog bora i jedini rezervat čiste šume crnog bora prašumskog tipa u Srbiji. Krimski bor ima areal na Krimu, Maloj Aziji, Grčkoj, Bugarskoj, Makedoniji, a u Srbiji zabeležen je jedino na južnim padinama planine Crnook kod Bosilegrada. Krimski bor je drvo primorske oblasti sa malim zahtevima na vlagu zemljišta. Dostiže visinu do 30 metara, a starost ovim najstarijih borova iznosi oko 250 godina.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Jarešnik“ ustanovljen je režim zaštite I stepena i poveren je na upravljanje Javnom preduzeću „Srbijašume“.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.