Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Učešće Zavoda na 13. Simpozijumu o flori jugoistočne Srbije

Zavod za zaštitu prirode Srbije je bio suorganizator 13. Simpozijuma o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, koji je održan od 20. do 23. juna 2019. godine u Parku prirode „Stara planina“. Simpozijum je organizovao Depatman za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Rad Simpozijuma otvorio je v.d. dekana Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu prof. dr Vladimir Ranđelović. Pozdravnu reč u ime organizatora održali su i prof. dr Perica Vasiljević i prof. dr Bojan Zlatković sa Departmana za biologiju PMF-a u Nišu i Zavoda za zaštitu prirode Srbije mr Danko Jović, šef Kancelarije Zavoda u Nišu. Plenarna uvodna predavanja održali su prof. dr Slobodan Jovanović (Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu), predstavivši rad sa koautorima prof. dr M. Glišić „Istraživanja urbane flore i vegetacije u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi – gde smo danas? /Research of urban flora and vegetation in Serbia and SE Europe – where are we now?“ i prof. dr Peđa Janačković (Institut za biologiju i Botanička bašta „Jevremovac“, Biološki fakultet, Beograd), kroz koautorski rad sa prof. dr P. Marinom „Mikromorfologija i anatomija u sistematici Asteraceae. Jedan staromodan pristup?/Micromorphology and anatomy in systematics of Asteraceae. An old fashioned approach?“.

U radu skupa učestvovalo je oko 250 naučnika i stručnjaka iz zemlje i regiona predstavljajući preko 205 naučnih radova iz oblasti: taksonomija i sistematika, fitogeografija, floristika i fitocenologija, fitohemija i fitoterapija, praktično upotrebljive biljke, genetika, selekcija i biotehnologija, poljoprivreda, šumarstvo i pejzažna arhitektura, zaštita prirode i životne sredine, zoologija (interakcije životinja i biljaka). Naučni radovi su predstavljeni kroz 69 govornih prezentacija i 137 poster prezentacija.

Kao deo suorganizacije skupa, Zavod za zaštitu prirode Srbije inicirao je da se ove godine u okviru Simpozijuma, po prvi put održi sesija na temu „Zaštita životne sredine i prirode“. Tema je naišla na veliko interesovanje tako da je u okviru sesije predstavljeno kroz govorne prezentacije 13 radova i 4 u okviru poster prezentacija. Rad sesije moderirali su dr Biljna Panjković (Pokrajinski zavod za zaštitu prirode) i mr Danko Jović (Zavod za zaštitu prirode Srbije). Uvodnu prezentaciju je održala mr Verica Stojanović, botaničar Zavoda za zaštitu prirode Srbije, održavši prezentaciju rada „Međunarodno značajne biljke u Srbiji / Internationally important plants in Serbia“.

U okviru sesije „Zaštita životne sredine i prirode“, prezentacije su održali i stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode Srbije dr Dragana Ostojić, predstavljajući koautorski rad sa A. Dragišić, D. Jović, V. Stojanović, B. Zlatković, M. Radaković, N. Sekulić, V. Bjedov i A. Petković „Status, koncept i perspektive zaštite Parka prirode „Šargan – Mokra Gora“ / The state, concept and perspectives of protection of natural resource Šargan-Mokra gora“ i inž. šumarstva Biljana Krsteski, predstavljajući koautorski rad sa D. Ostojić i I. Jovanović „Uključivanje prvog područja u Repupublici Srbiji u program UNESCO-a Svetska prirodna baština – Priprema sledećeg proširenja dobra „Netaknute prašume bukve Karpata i drugih regiona Evrope“ / The forthcoming first UNESCO Natural World Heritage site in Republic of Serbia – Preparing the next extension of “The Ancient Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe“.

U okviru Simpozijuma radove su predstavili i stručni saradnici Zavoda: botaničar Bogosav Stoiljković u okviru sesije „Taksonomija i sistematika“, prezentujući koautorski rad sa M. Jovanović, A. Cvetković, Z. Mitić, D. Lakušić, B. Zlatković „Semervivum vrste crvenih cvetnica sa prostora centralnog Balkana, morfološka varijabilnost i direncijacija /Red flowered Semervivum species from the central Balkans: morphological variability and differentiation“ i ornitolog Miloš Radaković predstavivši rad u sesiji Zoologija (interakcija biljaka i životinja) na temu „Rezultati praćenja ptica iz reda sove“, Strigiformes Wagler, 1830, u Parku prirode „Stara planina“ / Results of monitoring of birds from the owls order Strigiformes Wagler, 1830 in Nature Park „Stara planina“, urađen u koautorstvu sa I. Medenica, D. Nedeljković i D. Jović.

Tokom Simpozijuma predstavnici Zavoda imali su i sastanak sa zaposlenima u firmi „Makedonijašume“, koji su u vođstvu JP „Srbijašume“ obilazili Park prirode „Stara planina“, kako bi stekli saznanja o načinima i praksi upravljanja zaštićenim područjem, budući da se pripremaju da po prvi put preuzmu upravljanje i poslove zaštite prirode u jednom zaštićenom području u svojoj zemlji. Pored predstavnika „Makedonijašuma“ u delegaciji su bili i predstavnici resornog makedonskog ministarstva za šumarstvo i zaštitu prirode i nevladinog sektora. Ovom prilikom najviše se razgovaralo o saradnji Zavoda i budućeg upravljača u određivanju režima zaštite unutar zaštićenog područja i usklađivanja ovih režima sa šumskim osnovama i upravljanjem šumama, kao i koordinisanje rada sa drugim korisnicima prostora kao što su lovačka i ribolovačka udruženja, stanovištvo i dr. Razmenjujući saznanja i iskustva u zaštiti i upravljanju prirodnim dobrima, ovom prilikom istaknuta je potreba za daljom saradnjom i realizacijom konkretnih aktivnosti u prekograničnim područjima prirode. U ime Zavoda sastankom su koordinirali: dr Dragana Ostojić, načelnik Odeljenja za prirodna dobra, predeone vrednosti i prostorno-plansku dokumentaciju, mr Danko Jović, šef Kancelarije u Nišu i Nataša Panić, rukovodilac Grupe za obrazovno-izdavačku delatnost i komunikaciju.

Rad Simpozijuma odvijao se na srpskom i engleskom jeziku. Za učesnike su realizovane dve ekskurzije: Pešačka tura do vrha Midžor i obilazak Bigrenih vodopada, Temske i etno sela i vinarije u Knjaževcu, dok je u okviru materijal pored Knjige apstrakata, učesnicima dodeljen i priručnik za identifikaciju biljaka „Jedan botanički dan na Staroj planini“.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.