Institute for nature
conservation of Serbia

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

The Ministry of Agriculture and
Environmental Protection

Subordinate legislation

The field of nature protection is regulated by the Law on Nature Conservation and other legal and sub-legal acts directly or indirectly related to nature and natural resources. Besides law implementation and the great importance of passing the Law on Nature Conservation ( "Official Gazette of the Republic of Serbia " No. 36/ 09, 88/2010 and 14/2016) which regulates the protection and conservation of nature, biological, geological and landscape diversity, the passing of numerous sub-legal acts was also of great importance for regulating this field. The harmonization of legal acts in the field of environmental and nature protection with the acts of the European Union, which is still in progress, enabled implementation of European and international standards in the field of environmental and nature protection. The implementation of rules and principles of the international conventions to which our country is a signatory contributed to the improvement and harmonization of environmental protection.

Sub-legal acts relevant to natureprotection

Uredba o ekološkoj mreži

("Službeni glasnik RS", br. 102/2010 od 30.12.2010.);

» Decree on Ecological Network ,
("Official Gazette of RS", no. 102/2010 from 30.12.2010);

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih prirodnih dobara

("Službeni glasnik RS", br. 81/2010 od 5.11.2010.);

» Code on the content and manner of keeping the register of protected natural areas ,
("Official Gazette of RS", no. 81/2010 from 5.11.2010);

Pravilnik o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara

("Službeni glasnik RS", br. 30/92);

» Code on the categorization of protected natural areas ,
("Official Gazette of RS", no. 30/92);

Uredba o režimima zaštite

(„Službeni glasnik RS“, br. 31/2012);

» Decree on the protection regimes ,
(“Official Gazette of RS”, no. 31/2012);

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava upravljač zaštićenog područja

(„Službeni glasnik RS“, br. 85/2009 od 19.10.2009.);

» Code on conditions to be met by the managing authority of protected area,
(“Official Gazette of RS”, no. 85/2009 from 19.10.2009);

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora

("Službeni glasnik RS", br. 7/2010 od 19.2.2010.);

» Code on the conducting of professional supervision ,
("Official Gazette of RS", no. 7/2010 from 19.2.2010);

Pravilnik o kompenzacijskim merama

("Službeni glasnik RS", br. 20/2010 od 31.3.2010.);

» Code on compensatory measures,
("Official Gazette of RS", no. 20/2010 from 31.3.2010);

Pravilnik o obrascu službene legitimacije čuvara zaštićenog područja

("Službeni glasnik RS", br. 84/2009 od 15.10.2009.);

» Code on the form of official identification document of protected areawarden,
("Official Gazette of RS", no. 84/2009 from 15.10.2009);

Pravilnik o izgledu znaka zaštite prirode, postupku i uslovima za njegovo korišćenje

("Službeni glasnik RS", br. 84/2009 od 15.10.2009.);

» Code on the nature protection logo, procedure and conditions of its use,
("Official Gazette of RS", no. 84/2009 from 15.10.2009);

Pravilnik o visini troškova dodele prava na korišćenje ekološkog znaka

("Službeni glasnik RS", br. 81/2010 od 5.11.2010. godine);

» Code on the costsof allocation of rights to use the ecological logo,
("Official Gazette of RS", no. 81/2010 from 5.11.2010);

Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2013. godini

(„Službeni glasnik RS“, br. 25/2013);

» Decree on the allocation and use of funds to subsidize the protected natural areas of national interest in 2013,
("Official Gazette of RS", no. 25/2013);

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva

("Službeni glasnik RS", br. 5/2010 od 5.2.2010.);

» Code on declaration and protection of strictly protected and protected wild species of plants, animals and fungi ,
("Official Gazette of RS", no. 5/2010, 47/2011, 32/2016 and 98/2016);

Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje

("Službeni glasnik RS", br. 35/2010 od 26.5.2010.);

» Code on criteria for determiningthe habitat types, on habitat types, vulnerable, endangered, rare, and habitat types of priority for protection and safety measures for their conservation ,
("Official Gazette of RS", no. 35/2010 from 26.5.2010);

Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama

("Službeni glasnik RS", br. 99/2009 od 1.12.2009.);

» Code on the transboundary movement and trade in protected species,
("Official Gazette of RS", no. 99/2009 from 1.12.2009);

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati prihvatilišta za zbrinjavanje zaštićenih divljih životinja

("Službeni glasnik RS", br. 15/2012);

» Code on conditions that must be met by the rescue sanctuaries for protected wild animals,
("Official Gazette of RS", no. 15/2012);

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava zoološki vrt, odnosno mini zoološki vrt i elementima za određivanje mini zoološkog vrta

» Code on conditions to be met by the zoo and a mini zoo and criteria for determining the mini zoo,
("Official Gazette of RS", no. 75/ 10);

Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune

(„Službeni glasnik RS”, br. 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2010 i 69/2011);

» Decree on control of the use and trade in wild flora and fauna,
("Official Gazette RS", no. 31 /2005 , 45/2005 22/2007 38 /2008 9/2010 and 69 /2011) ;

Pravilnik o uslovima za osnivanje banke gena divljih biljaka, životinja i gljiva, načinu rada banke gena, načinu postupanja sa biološkim materijalom, sadržini zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za osnivanje banke gena;

» Code on conditions for establishing a gene bank of wild plants, animals and fungi, the work of gene bank, the handling of biological material, the content of the application form and documentation to be submitted with the application form for issuing a license for the establishment of gene bank;;

Pravilnik o uslovima pod kojima se fosili, minerali i kristali mogu dati pravnom licu na zaštitu i čuvanje

("Službeni glasnik RS", br. 79/2010 od 29.10.2010.);

» Code on the conditions under which fossils, minerals and crystals can be kept and protected bya legal entity

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju odgajivačnice za životinje

("Službeni glasnik RS", br. 14/2012);

» Code on conditions that must be met by the animal breeding facilities,
("Official Gazette of RS", no. 14/2012);

Pravilnik o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači

("Službeni glasnik RS", br. 9/2012);

» Code on declaring a closed season on protected game animal species,
("Official Gazette of RS", no. 9/2012 ).

Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2013. godini

("Službeni glasnik RS", br. 21/2013);

» Order on prohibiting the collection of certain protected species of wild flora and fauna in 2013;

Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda

(„Službeni glasnik RS”, br. 36/2009);

» Law on the protection and sustainable use of fish stocks,
(("Official Gazette of RS", no. 36/2009);

Pravilnik o načinu obeležavanja granica ribarskog područja

(„Službeni glasnik RS”, br. 36/2009);

» Code on borders of a fishing area,
("Official Gazette of RS", no. 36/2009);

Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu

("Službeni glasnik RS", br. 84/2009 od 15.10.2009.);

» Code on the method of determination and penalty costs for damages to fish stocks,
("Official Gazette of RS", no . 84/2009 from 15.10.2009);

Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov

("Službeni glasnik RS", br. 73/2010);

» Code on the method, tools and means used in commercial fishing, as well as on the method, tools, equipment and vehicles used in recreational fishing
("Official Gazette of RS", no. 73/2010);

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o ulovu ribe, kao i o izgledu i sadržini jedinstvenog obrasca evidencije ulova od strane rekreativnog ribolovca

("Službeni glasnik RS", br. 104/2009 od 16.12.2009.);

» Code on keeping the records of fish catchesand the contents of unique form of catch records made by recreational fishermen,
("Official Gazette of RS", no. 104/2009 from 16.12.2009);

Pravilnik o načinu obeležavanja granica ribarskog područja

("Službeni glasnik RS", br. 79/2009 od 28.9.2009.);

» Code on borders of a fishing area,
("Official Gazette of RS", no . 79/2009 from 28.9.2009);

Pravilnik o uslovima i načinu organizovanja ribočuvarske službe, obrascu ribočuvarske legitimacije i izgledu ribočuvarske značke

("Službeni glasnik RS", br. 7/2010 od 19.2.2010.);

» Code on conditions and organization of Fish Warden Service, form of the fish wardenidentification document and the fish wardenbadge,
("Official Gazette of RS", no . 7/2010 from 19.2.2010);

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja licence za ribočuvara i načinu vođenja registra izdatih licenci za ribočuvara

("Službeni glasnik RS", br. 7/2010 od 19.2.2010.);

» Code on the conditions and procedure for issuing and revoking the fish warden licenseand the keeping of records of issued fish warden licenses
("Official Gazette of RS", no. 7/2010 from 19.2.2010);

Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara

("Službeni glasnik RS", br. 7/2010 od 19.2.2010.);

» Code on conditions, program and professional exam for the fish warden and the professional exam for fishermen,
("Official Gazette of RS", no. 7/2010 from 19.2.2010);

Pravilnik o kategorizaciji ribolovnih voda

("Službeni glasnik RS", br. 10/2012);

» Code on the categorization of fishing waters ,
("Official Gazette of RS", no. 10/2012);

Pravilnik o programu monitoringa radi praćenja stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama

("Službeni glasnik RS", br. 71/2010 od 4.10.2010.);

» Code on the monitoring program of the state of fish stocks in the fishingwaters,
("Official Gazette of RS", no . 71/2010 from 4.10.2010);

Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu

("Službeni glasnik RS", br. 114/2008 od 16.12.2008.);

» Decree on the determination of the List of projects for which impact assessment is mandatory, and the List of projects for which the environmental impact assessment may be required ,
("Official Gazette of RS", no. 114/2008 from 16.12.2008 );

Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu

("Službeni glasnik RS", br. 69/2005 od 9.8.2005.);

» Code on the contents of the study on environmental impact assessment ,
("Official Gazette of RS", no. 69/2005 from 9.8.2005);

Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu

("Službeni glasnik RS", br. 69/2005 od 9.8.2005.);

» Code on the public display, presentation and public discussion on the study on environmental impact assessment ,
("Official Gazette of RS", no . 69/2005 from 9.8.2005);

Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu

("Službeni glasnik RS", br. 69/2005 od 9.8.2005.);

» Code on the contentsof request for environmental impact assessment and the contents of the request to determine the scope and contents of the study on environmental impact assessment,
("Official Gazette of RS", no . 69/2005 from 9.8.2005);

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izradu analize uticaja objekata i radova na životnu sredinu

(„Službeni glasnik RS”, br. 49/01);

» Code on conditions and criteria for drafting the analysis of the environmental impact of buildings and construction works,
("Official Gazette of RS", no . 49/01 );

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole

("Službeni glasnik RS", br.31 od 5.04.2013.);

» Code on conditions, manner and procedure for acquiring ownership and property rights to the land and buildings to which applies the Law on Special Conditions for Registration of Ownership of the Facilities Built without a Building Permit,
("Official Gazette of RS", no. 31 from 5.04.2013).

News

23.12.2019.

23.12.2019.

23.12.2019.

13.12.2019.

(SHOW ALL NEWS)

Share

Фото конкурс

КАМПАЊА ЗА ОДГОВОРНО КОРИШЋЕЊЕ ПЕСТИЦИДА „Чујте и не трујте! Орао пао”

GIS ZZPS

Информатор о раду Завода за заштиту природе Србије

Часопис

Часопис

Webmail

We are member of:

Visit www.iucn.orgVisit www.europarc.orgVisit www.progeo.se

© Institute for nature conservation of Serbia - All rights reserved. Web development: Kio d.o.o.