Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

dr Nenad Sekulić

Načelnik odeljenja za biodiverzitet, ekološke mreže i održivi razvoj

Nenad K. Sekulić rođen je 22.10.1968. godine u Zrenjaninu, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje. Studije je završio na Odseku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i stekao zvanje diplomiranog biologa 1995. godine odbranom diplomskog rada pod nazivom: „Komparacija morfoloških karaktera vrste Podarcis muralis (Laurenti, 1768) (Reptilia, Lacertidae) sa područja Stare planine i Petrovaradina“. Doktorirao je 2013. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Ekologija, biogeografija i zaštita biodiverziteta, modul Zaštita biodiverziteta, sa temom „Ekološke karakteristike i morfološko-genetička diferencijacija populacija crnke (Umbra krameri walbaum, 1792) sa područja Bačke, Mačve i Semberije“, stekavši zvanje doktora ekoloških nauka.

Od 1995. do 1999. godine radio je u odeljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije u Novom Sadu, a od 1999. godine zaposlen je u sedištu Zavoda u Beogradu. Stručnim ispitom iz muzeologije u Narodnom muzeju u Beogradu 1997. godine stekao je zvanje kustosa.

Na radnom mestu načelnika Odeljenja za biodiverzitet je bio u periodu od 2005. do 2012. godine, a od 2016. godine je na radnom mestu načelnika Odeljenja za biodiverzitet, ekološke mreže i održivi razvoj. Do sada je učestvovao u izradi 8 nacionalnih i 17 međunarodnih projekata, 30 priloga za studije zaštite područja, strategije zaštite prirode, a učestvovao je i u izradi podzakonskih akata iz oblasti zaštite prirode i zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda, itd.

Rezultate svog dosadašnjeg istraživačkog rada objavio je u okviru 13 naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima i 40 saopštenja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Koautor je i desetak publikacija iz oblasti zaštite prirode i biodiverziteta Srbije, među kojima su i Metohijske Prokletije: prirodna i kulturna baština, Emerald ekološka mreža u Srbiji, Priručnik za kontrolu prekograničnog prometa i trgovine zaštićenim vrstama, Biodiverzitet Srbije - stanje i perspektive, Šargan - Mokra Gora Park prirode, Zaštićena prirodna dobra Srbije. Urednik je časopisa „Zaštita prirode“.

Živi u Beogradu, oženjen je i ima jedno dete.

Адреса:

Др Ивана Рибара 91

11070 Нови Београд

Тел: 011/2093-880

Факс: 011/2093-867

E-mail: nenad.sekulic@zzps.rs

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.