Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Zahtevi za mišljenja

Nakon što Zavod izda akt o uslovima zaštite prirode prilikom izrade projektno-tehničke, prostorno-planske i druge tehničke dokumentacije, Zavod izdaje mišljenje o inkorporiranosti odnosno usklađenosti planova, osnova, programa, projekata, radova i aktivnosti sa izdatim uslovima zaštite prirode. Takođe, Zavod izdaje mišljenje o lokaciji koja se određuje za određene radove i aktivnosti, kao i za druge vrste aktivnosti za koje je potrebno mišljenje Zavoda.

Zahtev za izdavanje mišljenja Zavoda obavezno sadrži:

» tačan naziv pravnog lica koje podnosi zahtev, njegova adresa i poreski identifikacioni broj, a ukoliko zahtev podnosi fizičko lice: ime i prezime, adresa i jedinstveni matični broj;
» ukoliko se traži mišljenje o ugrađenosti uslova o zaštiti prirode u projektnoj dokumentaciji, dostavlja se predmetni projekat;
» podatke o lokaciji i prostornom obuhvatu sa odgovarajućim kartografskim i grafičkim prilozima, a za projekte i sa kopijom katastarskog plana;
» kratak opis aktivnosti ili svrhu potraživanja mišljenja.

Zahtev za izdavanje akta o mišljenju Zavoda podnosi se na pisarnici ili preporučenom poštom na adresu sedišta Zavoda (Dr Ivana Ribara 91, Novi Beograd) ili adresu Zavoda RJ Niš (Ulica Vožda Karađorđa 14, Niš).

Uz Zahtev dostavlja se i dokaz o plaćenoj republičkoj taksi u ukupnom iznosu od 300,00 rsd. Zavod razmatra Zahtev i dostavlja mišljenje podnosiocu Zahteva na navedenu adresu.

Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 93/2012, 57/2014 i 45/2015), bez uplaćene republičke takse zahtev ne može biti razmatran.

Shodno ovom zakonu, Republička taksa iznosi:

» za zahtev za izdavanje mišljenja 300,00 dinara.

Plaćanje republičke administrative takse vrši se opštim uplatnicama na tekući račun Budžeta, sa sledećim podacima:

svrha uplate: Republička administrativna taksa
primalac: Budžet Republike Srbije
žiro račun: 840-742221843-57 model 97 poziv na broj 59 013

Ukoliko plaćanje vršite gotovinski navodi se šifra plaćanja 153, a ako se plaćanje obavlja virmanski šifra plaćanja je 253.

Iznos uplatnice za mišljenje: 300,00 rsd

Napomena:
» Naziv pravnog lica ili ime i prezime (za fizičko lice) na uplatnicama mora da se slaže sa zahtevom.

Primer uplatnice:

Shodno Članu 18. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 93/2012, 47/2013 i 45/2015), oslobođeni su od plaćanja takse:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;
2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;
3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;
4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;
4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;
5) Crveni krst Srbije;
6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

Ukoliko podnosilac zahteva u roku od dve godine od dobijanja rešenja o uslovima zaštite prirode ne otpočne radove i aktivnosti na koje se rešenje odnosi, dužan je da pribavi novi akt.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Žalba se predaje Zavodu za zaštitu prirode Srbije uz dokaz o uplati Republičke administrativne takse u iznosu od 430,00 dinara na tekući račun br. 840-742221843-57, poziv na broj 59013 po modelu 97.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.