Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Zahtevi za uslove

Na osnovu Zakona o zaštiti prirode ("Službeni glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010), Zavod za zaštitu prirode Srbije izdaje uslove zaštite prirode u postupku izrade planova, osnova, programa, projekata, radova i aktivnosti koji se izrađuju i/ili vrše u rudarstvu, energetici, saobraćaju, vodoprivredi, poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu, turizmu, i drugim delatnostima od uticaja na prirodu.

Uslovi Zavoda o zaštiti prirode pribavljaju se prilikom izrade projektno-tehničke i prostorno-planske dokumentacije, osnova i programa upravljanja i korišćenja prirodnih resursa i dobara, odnosno kada nosilac projekta (pravno ili fizičko lice) koristi prirodne resurse, obavlja radove, vrši različite intervencije i obavlja druge delatnosti čime utiče na prirodu. Zahtev za izdavanje uslova zaštite prirode može da se odnosi samo na jedan plan, osnovu, program, projekat, rad ili aktivnost.

Zahtev za izdavanje rešenja o uslovima zaštite prirode obavezno sadrži:

» tačan naziv pravnog lica koje podnosi zahtev, njegova adresa i poreski identifikacioni broj, a ukoliko zahtev podnosi fizičko lice: ime i prezime, adresa i jedinstveni matični broj;
» podatke o vrsti radova i nosiocu izrade dokumenta, odnosno investitoru;
» podatke o lokaciji i prostornom obuhvatu sa odgovarajućim kartografskim i grafičkim prilozima, a za projekte i sa kopijom katastarskog plana;
» kratak opis ciljeva zbog kojih se dokument izrađuje, nameravanih aktivnosti u okviru realizacije i glavnih očekivanih rezultata, a za projekat idejno rešenje.

Za detaljna geološka istraživanja projekat se dostavlja u digitalnoj formi, na nosaču informacija kao što je CD ili DVD.

Akt o uslovima zaštite prirode Zavod izdaje rešenjem. Shodno pomenutom zakonu, za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode plaća se naknada. Iznos naknade utvrđuje se na osnovu Pravilnika o visini i načinu obračuna naplate naknade za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode (Službeni glasnik RS“ br. 73/2011)Nezvanični prečišćeni pravilnik preuzmite OVDE.

Postupak podnošenja zahteva je sledeći: na adresu sedišta Zavoda (Dr Ivana Ribara 91, Novi Beograd) ili adresu Zavoda RJ Niš (Ulica Vožda Karađorđa 14, Niš) podnosi se zahtev za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode zajedno sa dokazom o plaćenoj republičkoj taksi u ukupnom iznosu od 840,00 rsd, preporučenom poštom ili preko pisarnice. Zavod razmatra Zahtev i izrađuje Rešenje, obaveštava podnosioca Zahteva da je urađeno Rešenje i uz to dostavlja predračun naknade za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode. Nakon što podnosilac Zahteva dostavi Zavodu dokaz o uplaćenoj nadoknadi za izdavanje akta o uslovima zaštite prirode, Zavod na adresu podnosioca koja je navedena u zahtevu dostavlja izdati akt o uslovima zaštite prirode.

Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 57/2014 i 45/2015), bez uplaćene republičke takse zahtev ne može biti razmatran.

Shodno ovom zakonu, Republička taksa iznosi:

» za zahtev za izdavanje Rešenja o uslovima zaštite prirode 310,00 dinara;
» za Rešenje o uslovima zaštite prirode 530,00 dinara,

što je ukupno 830,00 dinara, i može se uplatiti na jednoj uplatnici.

Plaćanje republičke administrative takse vrši se opštim uplatnicama na tekući račun Budžeta, sa sledećim podacima:

svrha uplate: Republička administrativna taksa
primalac: Budžet Republike Srbije
žiro račun: 840-742221843-57 model 97 poziv na broj 59 013

Ukoliko plaćanje vršite gotovinski navodi se šifra plaćanja 153, a ako se plaćanje obavlja virmanski šifra plaćanja je 253.

Iznos uplatnice za uslove: 840,00 rsd

Napomena:
» Naziv pravnog lica ili ime i prezime (za fizičko lice) na uplatnicama mora da se slaže sa zahtevom.

Primer uplatnice:

Shodno Članu 18. Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 50/2011, 54/2009, 93/2012, 47/2013 i 45/2015), oslobođeni su od plaćanja takse:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;
2) organi i organizacije autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;
3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;
4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;
4a) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;
5) Crveni krst Srbije;
6) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

Ukoliko podnosilac zahteva u roku od dve godine od dobijanja rešenja o uslovima zaštite prirode ne otpočne radove i aktivnosti na koje se rešenje odnosi, dužan je da pribavi novi akt.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Žalba se predaje Zavodu za zaštitu prirode Srbije uz dokaz o uplati Republičke administrativne takse u iznosu od 470,00 dinara na tekući račun br. 840-742221843-57, poziv na broj 59013 po modelu 97.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.