Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Međunarodne konvencije

Oblast zaštite prirode normativno je regulisana Zakonom o zaštiti prirode i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji se neposredno ili posredno odnose na prirodu i prirodna dobra. Pored primene zakona, gde je donošenje Zakona o zaštiti prirode ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/09, 88/2010 i 14/2016) kojim se uređuju zaštita i očuvanje prirode, biološka, geološka i predeona raznovrsnost, bilo od izuzetnog značaja, za normativno regulisanje ove oblasti značajna su i mnoga podzakonska akta. Harmonizacijom pravnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i prirode sa propisima Evropske unije koja je u toku, u oblasti zaštite životne sredine i prirode uzimaju se u obzir i primenjuju evropski i svetski standardi. Takođe, unapređenju i usklađivanju zaštite prirode doprinosi i primena odredbi i principa međunarodnih konvencija čiji je naša zemlja potpisnik.

Međunarodne konvencije iz oblasti zaštite prirode čiji je naša zemlja potpisnik:

» Uredba o ratifikaciji Međunarodne konvencije za zaštitu bilja,
(„Službeni list FNRJ » Međunarodni ugovori“, br. 7/55);

» Zakon o ratifikaciji Međunarodne konvencije za zaštitu ptica,
(„Službeni list SFRJ", br. 6/73);

» Uredba o ratifikaciji Konvencije o močvarama koje su od međunarodnog značaja, posebno kao prebivalište ptica močvarica,
(„Službeni list SFRJ » Međunarodni ugovori“, br. 9/77);

» Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav,
("Službeni list SCG» Međunarodni ugovori", br. 4/2003);

» Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije o zaštiti i održivom razvoju Karpata,
(„Službeni glasnik RS » Međunarodni ugovori“, br. 102/2007);

» Konvencija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi,
(„Službeni glasnik RS” » Međunarodni ugovori, broj 102/07);

» Zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja,
(„Službeni glasnik RS » Međunarodni ugovori“, br. 102/2007);

» Zakon o potvrđivanju Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa,
(„Službeni glasnik RS » Međunarodni ugovori“, br. 102/2007);

» Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti,
(„Službeni list SRJ » Međunarodni ugovori", br. 11/2001);

» Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore,
(„Službeni list SRJ » Međunarodni ugovori", br. 11/01);

» Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime, sa aneksima,
("Službeni list SRJ » Međunarodni ugovori", broj: 2/97);

» Zakon o potvrđivanju Kjoto Protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime,
("Službeni glasnik RS", br. 88/2007 i 38/2009);

» Zakon o potvrđivanju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu,
(„Službeni glasnik RS » Međunarodni ugovori“, br. 102/2007);

» Zakon o ratifikaciji Protokola uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velike daljine o dugoričnom finansiranju Programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi (EMEP),
(„Službeni list SFRJ » Međunarodni ugovori“, br. 2/87);

» Montrealski protokol o supstancijama koje oštećuju ozonski omotač,
(„Službeni list SFRJ » Međunarodni ugovori", br. 16/90 i „Službeni list Srbije i Crne Gore » Međunarodni ugovori“, br. 24/04);

» Zakon o ratifikaciji Bečke konvencija o zaštiti ozonskog omotača, sa prilozima I i II,
(„Službeni list SFRJ » Međunarodni ugovori", br. 1/90);

» Zakon o ratifikaciji Konvencije o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima,
("Službeni list SFRJ"-Međunarodni ugovori, br.11/86);

» Uredba o ratifikaciji Konvencije o zaštiti od opasnosti trovanja benzolom,
("Službeni list SFRJ"-Međunarodni ugovori,br.16/76);

» Zakon o ratifikaciji Konvencije o sprečavanju i kontroli profesionalnih rizika prouzrokovanih kancerodenim supstancama i agensima,
("Službeni list SFRJ"-Međunarodni ugovori, br. 3/77);

» Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine,
(„Službeni list SFRJ » Međunarodni ugovori“, br. 8/74);

» Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o predelu,
("Službeni glasnik RS » Međunarodni ugovori", br. 4/2011 od 27.5.2011. godine);

» Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine,
(„Sl.užbeni glasnik RS » Međunarodni ugovori“, br. 38/09) – tzv. Arhuska konvencija.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.