Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Međunarodna trgovina divljim vrstama i CITES konvencija

Jedan od najznačajnijih uzroka smanjenja biološke raznovrsnosti i najvećih opasnosti za živi svet je prekomerno korišćenje divljih biljnih i životinjskih vrsta. Krijumčarenje divljih životinja ostavlja globalne posledice po prirodu, a naročito zabrinjava povećano krijumčarenje ugroženih vrsta ili njihovih derivata iz zemalja u razvoju poslednjih godina. Prema procenama Interpola godišnja vrednost ilegalne trgovine životinjama iznosi između 7 i 10 milijardi američkih dolara, što ovaj vid kriminala čini izuzetno unosnim. Procenjuje se da međunarodna trgovina divljim vrstama vredi na milijarde dolara, i da uključuje na stotine miliona biljnih i životinjskih primeraka godišnje. Predmet trgovine je raznolik, od primeraka živih egzotičnih ili retkih životinja, do proizvoda nastalih od delova ovih životinja (derivata), muzičkih instrumenata, kožnih predmeta, lekova, suvernira, itd. Ovakva ilegalna trgovina dovela je neke vrste do istrebljenja.

Kako bi se stavila pod kontrolu međunarodna trgovina divljim vrstama i zaustavilo ozbiljno ugrožavanje populacija divljih vrsta i biodivrziteta na globalnom planu, usvojena je Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore - CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 1973. godine u Vašingtonu. Savezna Republika Jugoslavija je 2001. godine ratifikovala CITES Konvenciju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori“ br. 11/2001), a Srbija je od 2002. godine jedna od 178 zemalja potpisnica ove konvencije. Oan predstavlja međunarodni sporazum kojim se obezbeđuje međunarodna saradnja u zaštiti određenih vrsta divlje flore i faune o prekomerne eksploatacije putem međunarodne trogovine. Pri tome, od suštinskog značaja je da se sprovođenje konvencije zasniva na međusobnoj saradnji članica. To podrazumeva da se u svim zemljama članicama primenjuje jedinstven postupak uvoznih i izvoznih dozvola, regulisan nacionalnim zakonodavstvom. Na taj način je danas zaštićeno preko 30.000 vrsta biljaka i životinja koje su ugrožene trgovinom.

Shodno Zakonu o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore („Službeni list SRJ“ br. 11/2001), i na osnovu Zakona o zaštiti prirode, u Srbiji je usvojen Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS“ br. 99/2009) kojim se bliže propisuju uslovi pod kojim se obavlja uvoz, izvoz, trgovina, uzgoj, i druge radnje vezano za prekogranični promet i trgovinu vrsta, postupak za izdavanje dozvola i drugih akata, i drugi poslovi koji uređuju ovu oblast. Pravilnik takođe sadrži spisak vrta divljih biljaka i životinja na koje se odnose mere kontrole prometa. Nacionalni propisi usvojeni radi sprovođenja CITES konvencije sadrže odredbe koje su negde i strože nego odredbe same Konvencije.

Organ nadležan za sprovođenje Konvencije u Srbijie, odnosno za izdavanje dozvola za promet ugroženim vrstama divlje flore i faune je Ministarstvo eneretike, razvoja i zaštite životne sredine, Grupa za sprovođenje CITES konvencije, a Zavod za zaštitu prirode Srbije je jedna od naučnih i stručnih ustanova koje su zadužene za pružanje saveta i mišljenja. Nadzor vrši inspekcija za zaštitu životoen sredine, granična veterinarska inspekcija, granična fitosanitarna inspekcija, carina, granična policija i kriminalistička policija.

Nadležno ministarstvo svojevremeno je izradilo Priručnik za kontrolu prekograničnog prometa i trgovine zaštićenim vrstama, sa celovitim informacijama o značaju i sprovođenju Konvencije, vrstama koje se najčešće nalaze u prekograničnom prometu, i proceduri kontrole.

Priručnik možete preuzeti ovde.

Propisi koji regulišu kontrolu prometa zaštićenim vrstama u Republici Srbiji su:

» Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore („Sl. list SRJ-Međunarodni ugovori“, br.11/2001)

» Zakon o zaštiti životne sredine-čl. 28, ("Sl. glasnik RS“,br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon i 72/2009 – dr. zakon)

» Zakon o zaštiti prirode-čl. 94-96, („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009)

» Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Sl. glasnik RS“, br. 99/2009)

» Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Sl. glasnik RS“, br.31/2005, 45/2005-ispr., 22/2007, 38/2008 i 9/2010)

» Naredba o lovostaju divljači („Sl. glasnik RS“, br. 55/2006)

» Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Sl. glasnik RS“, br. 5/2010)

» Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009)

» Odluka o određivanju robe za čiji je izvoz, uvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni Glasnik RS" 7/2010)

» Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009)

» Krivični Zakonik (član 265) („Službeni Glasnik RS" 85/2005, 88/2005 -ispr., 107/2005-ispr., 72/2009 i 111/2009)

» Carinski zakon („Službeni Glasnik RS" 73/2003, 61/2005, 85/2005-dr.zakon, 62/2006-dr.zakon, 63/2006-ispr. dr. zakona, 9/2010-odluka US i 18/2010-dr.zakon)

» Zakon o carinskoj tarifi („Službeni Glasnik RS" 62/2005, 61/2007, 05/2009)

» Zakon o veterinarstvu („Službeni Glasnik RS" 91/2005)

» Zakon o dobrobiti životinja („Službeni Glasnik RS" 41/2009)

» Zakon o divljači i lovstvu (''Sl. glasnik RS'', br. 18/2010);

» Naredba o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2010. godini (''Sl.glasnik RS'', br. 17/2010).

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.