Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Ocena prihvatljivosti

Zakonom o zaštiti prirode uveden je novi instrument u zaštiti prirode – ocena prihvatljivosti. Kao tekovina evropskog prava, on predstavlja osnovni mehanizam zaštite evropske ekološke mreže Natura 2000. U zakonodavstvu Srbije ocena prihvatljivosti je usko povezana sa ekološkom mrežom i služi, pre svega, za očuvanje osnovnih vrednosti ekoloških značajnih područja koja su definisana Uredbom o ekološkoj mreži.

Za sve planove i aktivnosti (prostorni planovi, planovi gazdovanja, planovi upravljanja, radovi, aktivnosti itd.) se prvo vrši procena da li oni mogu da imaju uticaj na ciljeve očuvanja i celovitost ekološki značajnih područja. Pri tom, neophodnost procene se ne odnosi samo na planove i aktivnosti koji su planirani na teritoriji ekološki značajnih područja, već i na one izvan njihovih granica. Ta procedura se naziva prethodna ocena prihvatljivosti. Ukoliko se njome utvrdi moguć uticaj na ekološku mrežu, pristupa se glavnoj oceni prihvatljivosti. U postupku glavne ocene prihvatljivosti pristupa se detaljnoj analizi potencijalnog uticaja određenog plana ili aktivnosti na ciljne vrste i staništa u jednom, ili više ekološki značajnih područja.

U slučaju da se utvrdi da plan ili aktivnost nema značajan uticaj na dato stanište ili vrstu, nadležni organ izdaje saglasnost. Kroz ovaj postupak se mogu naložiti određene mitigacione mere ili izmene plana ili projekta kako bi se uticaj održao na niskom nivou.

U slučaju da se utvrdi značajan uticaj na barem jednu vrstu ili stanište, nadležni organ odbija izdavanje saglasnosti i zaustavlja realizaciju plana ili aktivnosti. Izuzetno, davanje saglasnosti u slučaju utvrđenog značajnog uticaja se može izvršiti samo ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

» ne postoje druga alternativna rešenja;

» ukoliko postoje imperativni razlozi preovladavajućeg javnog interesa, koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i javne sigurnosti, odnosno na korisne efekte od primarne važnosti za životnu sredinu;

» ukoliko je moguće primeniti kompenzacione mere (uspostavljanje drugog lokaliteta).

Nakon pristupanja Evropskoj Uniji i nakon formiranja mreže Natura 2000 u Srbiji, određene nadležnosti u kontroli sprovođenja postupka ocene prihvatljivosti imaće i Evropska komisija. Svako pravno i fizičko lice može uputiti žalbu Evropskoj komisiji i pokrenuti preispitivanje odluke koju je donela nacionalna administracija kroz postupak ocene prihvatljivosti. Takođe, za proglašavanje preovladavajućeg javnog interesa za određeni projekat sa uticajem na područje Natura 2000 mreže, biće neophodno tražiti mišljenje Evropske komisije.

U Srbiji je u toku postupak izrade i usvajanja Uredbe o oceni prihvatljivosti, kao zakonske osnove za primenu ovog instrumenta u zaštiti prirode.

Više informacija na:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.