Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Zaštićene i strogo zaštićene vrste

Shodno Zakonu o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010), divlje vrste koje su ugrožene ili mogu postati ugrožene, koje imaju poseban značaj sa genetičkog, ekološkog, ekosistemskog, naučnog, zdravstvenog, ekonomskog i drugog aspekta, štite se kao strogo zaštićene divlje vrste ili zaštićene divlje vrste. Zakonom (član 36) propisano je koje vrste se mogu proglasiti strogo zaštićenim i zaštićenim.

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 5/2010 i 47/2011) sadrži liste zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta. Ovim pravilnikom obuhvaćeno je ukupno 1760 strogo zaštićenih divljih vrsta algi, biljaka, životinja i gljiva i 853 zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.

Prilog I - Strogo zaštićene divlje vrste


Prilog II - Zaštićene divlje vrste


Od navedenih vrsta, Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS“ br. 31/05,45/05, 22/07, 38/08, 9/10 i 69/11) pod kontrolu korišćenja i prometa stavljeno je ukupno 90 vrsta biljaka i životinja. Od toga su 63 vrste biljaka (2 vrste papratnjača i 61 semenjača), 15 vrsta gljiva, 3 vrste lišajeva i 9 vrsta životinja (2 vrste gmizavaca, 3 vrste vodozemaca i 4 vrste beskičmenjaka). Sve ostale strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste koje su navedene u Pravilniku ne mogu se koristiti u komercijalne svrhe niti uzimati iz prirode, osim u izuzetnim slučajevima i samo na osnovu dozvole nadležnog ministarstva i mišljenja Zavoda, a u skladu sa zakonom. Korišćenje pojedinih vrsta sisara, ptica i riba regulisano je Zakonom o divljači i lovstvu i Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda.

Zavod za zaštitu prirode Srbije angažovan je na zaštiti i očuvanju divljih vrsta zaštitom njihovih staništa, odnosno pokretanjem postupka zaštite određenih područja, realizovanjem različitih projekata istraživanja s ciljem utvrđivanja mera zaštite pojedinih vrsta i njihovih staništa, vođenjem monitoringa vrsta, izdavanjem mišljenja na zahteve vezano za korišćenje i promet divljih vrsta, na različitu projektnu dokumentaciju za radove na staništima zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta, itd. Svim ovim aktivnim merama zaštite retkih i ugroženih vrsta, neposredno se doprinosi očuvanju biloške raznovrsnosti.

Jedan o suštinski značajnih osnova zaštite pojedinih vrsta je utvrđivanje stepena njihove ugroženosti. Na taj način određuju se prioritetne vrste za koje je neophodno ustanoviti i primeniti mere koje će obezbediti njihov opstanak u prirodi. Specijalizovane publikacije koje sadrže sve neophodne podatke koji mogu da pomognu u zaštiti vrsta i njihovih staništa su Crvene knjige i Crvene liste. U Srbiji je izrađena Crvena knjiga flore Srbije I i Crvena knjiga dnevnih leptira Srbije, koje predstavljaju, kako se navodi u uvodu Crvene knjige flore, „osnovu za sprovođenje mera i akcionih programa očuvanja vrsta, kao i za praćenje i prognozu promena vezanih za određene vrste, njihove populacije i staništa u budućnosti“.

Za očuvanje zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Srbiji značajne su i liste međunarodnih dokumenata i konvencija, kao što je Direktiva o pticama i Direktiva o staništima Evropske unije, liste vrsta na osnovu Bernske, Bonske, CITES konvencije, i dr.

Najpoznatiji spisak ugroženih vrsta na globalnom nivou je Crvena lista IUCN (The IUCN Red List of Threatened Species). Međunarodna unija za zaštitu prirode (International Union for Conservation of Nature - IUCN)je utvrdila kriterijume ugroženosti vrsta, na osnovu kojih se procenjene vrste svrstavaju u neke od kategorija:

- LC (Last Concern) – poslednja briga, tj. u nižem stepenu opasnosti;

- NT (Near threatened) – skoro ugroženi takson;

- VU (Vulnerable) – ranjiv takson;

- EN (Endangered) – ugroženi takson;

- CR (Critically Endangered) – krajnje ugroženi takson;

- EW (Extinct in the Wild) – takson koji je nestao u prirodi;

- EX (Extinct) – takson koji je izumro nakon 1500. godine

Pored njih, utvrđene su i kategorije:

• Data deficient (DD) — takson sa nedovoljno podataka o ugroženosti;

• Not evaluated (NE) — takson nije procenjen, ili nije procenjen po IUCN kriterijumima.


Crvena lista sadrži preko 49.000 procenjenih vrsta, podvrsta, varijeteta i subpopulacija koje obuhvataju raznovrsnost taksona. Više o tome na: www.iucnredlist.org

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.