Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

др Ненад Секулић

Начелник одељења за биодиверзитет, еклолошке мреже и одрживи развој

Ненад К. Секулић рођен је 22.10.1968. године у Зрењанину, где је завршио основно и средње образовање. Студије је завршио на Одсеку за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и стекао звање дипломираног биолога 1995. године одбраном дипломског рада под називом: „Компарација морфолошких карактера врсте Podarcis muralis (Laurenti, 1768) (Reptilia, Lacertidae) са подручја Старе планине и Петроварадина“. Докторирао је 2013. године на Биолошком факултету Универзитета у Београду, на студијском програму Екологија, биогеографија и заштита биодиверзитета, модул Заштита биодиверзитета, са темом „Еколошке карактеристике и морфолошко-генетичка диференцијација популација црнке (Umbra krameri walbaum, 1792) са подручја Бачке, Мачве и Семберије“, стекавши звање доктора еколошких наука.

Од 1995. до 1999. године радио је у одељењу Завода за заштиту природе Србије у Новом Саду, а од 1999. године запослен је у седишту Завода у Београду. Стручним испитом из музеологије у Народном музеју у Београду 1997. године стекао је звање кустоса.

На радном месту начелника Одељења за биодиверзитет је био у периоду од 2005. до 2012. године, а од 2016. године је на радном месту начелника Одељења за биодиверзитет, еколошке мреже и одрживи развој. До сада је учествовао у изради 8 националних и 17 међународних пројеката, 30 прилога за студије заштите подручја, стратегије заштите природе, а учествовао је и у изради подзаконских аката из области заштите природе и заштите и одрживог коришћења рибљег фонда, итд.

Резултате свог досадашњег истраживачког рада објавио је у оквиру 13 научних радова у међународним и националним часописима и 40 саопштења на научним скуповима у земљи и иностранству. Коаутор је и десетак публикација из области заштите природе и биодиверзитета Србије, међу којима су и Метохијске Проклетије: природна и културна баштина, Емералд еколошка мрежа у Србији, Приручник за контролу прекограничног промета и трговине заштићеним врстама, Биодиверзитет Србије - стање и перспективе, Шарган - Мокра Гора Парк природе, Заштићена природна добра Србије. Уредник је часописа „Заштита природе“.

Живи у Београду, ожењен је и има једно дете.

Адреса:

Др Ивана Рибара 91

11070 Нови Београд

Тел: 011/2093-880

Факс: 011/2093-867

E-mail: nenad.sekulic@zzps.rs

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.