Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Обједињена процедура

Висина таксе за издавање акта о условима заштите природе из надлежности Завода за заштиту природе Србије:

Просторно планска документација и урбанистичко технички документи:

1. План детаљне регулације - 20.000,00 динара

2. Урбанистички пројекат - 20.000,00 динара

Пројекти:

1. Пејзажно архитектонско уређење - 10.000,00 динара

2. Истраживања (односи се на све ресурсе) - 25.000,00 динара

3. Експлоатација - 25.000,00 динара

4. Рекултивација - 30.000,00 динара

Техничка документација, за изградњу објекта, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију:

1. Хидроелектране, по објекту:

- мање од 2 МW - 20.000,00 динара

- 2 – 10 МW - 30.000,00 динара

- више од 10 МW - 40.000,00 динара

2. Ветрогенератори, по стубу:

- до 5 - 30.000,00 динара

- од 6 до 10 - 50.000,00 динара

- преко 10 - 70.000,00 динара

3. Соларне електране, по површини (m2):

- до 5.000 - 20.000,00 динара

- од 5.001 до 10.000 - 30.000,00 динара

- преко 10.000 - 50.000,00 динара

4. Привредни/индустријски/комерцијални објекти.25.000,00 динара

5. Стамбени објекти, по објекту и површини (m2):

- до 100 - 10.000,00 динара

- преко 100 - 18.000,00 динара

6. Куће за одмор (викенд објекти), по објекту и површини (m2):

- до 50 - 15.000,00 динара

- од 50 до 100 - 20.000,00 динара

- преко 100 - 25.000,00 динара

7. Посебна врста објеката (РБС, соларни и др.) - 20.000,00 динара

8. Други објекти, зграде (помоћни, економски..) - 10.000,00 динара

9. Туристички и услужни објекти - 25.000,00 динара

Инфраструктурни објекти, изградња, реконструкција, санација и одржавање:

1.Линијски инфраструктурни објекти и комунална инфраструктура - 30.000,00 динара

Студија процене утицаја на животну средину - 35.000,00 динара

Оцена прихватљивости - 35.000,00 динара

Остало (привредне и културне манифестације, мото трке и др.).10.000,00 динара

Такса се не наплаћује за издавање Решења о условима за израду:

1. Просторног плана Републике Србије,

2. регионалних просторних планова,

3. просторних планова јединица локалне самоуправе,

4. просторних планова подручја посебне намене,

5. генералних урбанистичких планова,

6. планова генералне регулације и

7. шумских, риболовних, ловних, водопривредних и других основа у складу са Законом.

Ослобођени су плаћања таксе за издавање Решења о условима:

1. управљачи природних добара, за активности у природном добру,

2. републички, покрајински и органи локалне самоуправе,

3. установе (делатност образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене и социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања и здравствене заштите животиња),

4. Црвени крст, Црвени полумесец и њихове подружнице, удружења која воде бригу о особама са посебним потребама и слично,

5. црква и верске заједнице - осим за изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију комерцијалних објеката,

6. физичка лица у заштићеним природним подручјима за радове/активности којима се унапређује природно добро,

7. физичка лица за изградњу соларних панела на породичним и викенд објектима и

8. физичка лица у заштићеним природним подручјима за изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију стамбених, помоћних и некомерцијалних објеката у оквиру домаћинства.

Наведени износи Такса, из члана 2. овог правилника, се умањују за 50% за издавање Решења о условима за:

1. физичка лица – којa обављају дозвољене активности/делатности у заштићеним природним подручјима на традиционалан начин,

2. физичка лица - за водоснабдевање и унапређење инфраструктуре у сеоским домаћинствима,

3. физичка лица – за изградњу стамбених, помоћних и некомерцијалних објеката у сеоским домаћинствима,

4. правна лица – за потребе водоснабдевања становништва пијаћом водом и јавну канализацију.

Пример уплатнице

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.