Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Захтеви за мишљења

Након што Завод изда акт о условима заштите природе приликом израде пројектно-техничке, просторно-планске и друге техничке документације, Завод издаје мишљење о инкорпорираности односно усклађености планова, основа, програма, пројеката, радова и активности са издатим условима заштите природе. Такође, Завод издаје мишљење о локацији која се одређује за одређене радове и активности, као и за друге врсте активности за које је потребно мишљење Завода.

Захтев за издавање мишљења Завода обавезно садржи:

» тачан назив правног лица које подноси захтев, његова адреса и порески идентификациони број, а уколико захтев подноси физичко лице: име и презиме, адреса и јединствени матични број;
» уколико се тражи мишљење о уграђености услова о заштити природе у пројектној документацији, доставља се предметни пројекат;
» податке о локацији и просторном обухвату са одговарајућим картографским и графичким прилозима, а за пројекте и са копијом катастарског плана;
» кратак опис активности или сврху потраживања мишљења.

Захтев за издавање акта о мишљењу Завода подноси се на писарници или препорученом поштом на адресу седишта Завода (Др Ивана Рибара 91, Нови Београд) или адресу Завода РЈ Ниш (Улица Вожда Карађорђа 14, Ниш).

Уз Захтев доставља се и доказ о плаћеној републичкој такси у укупном износу од 310,00 динара. Завод разматра Захтев и доставља мишљење подносиоцу Захтева на наведену адресу.

На основу Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 57/2014 и 45/2015), без уплаћене републичке таксе захтев не може бити разматран.

Сходно овом закону, Републичка такса износи:

» за захтев за издавање мишљења 310,00 динара.

Плаћање републичке административе таксе врши се општим уплатницама на текући рачун Буџета, са следећим подацима:

сврха уплате: Републичка административна такса
прималац: Буџет Републике Србије
жиро рачун: 840-742221843-57 модел 97 позив на број 59 013

Уколико плаћање вршите готовински наводи се шифра плаћања 153, а ако се плаћање обавља вирмански шифра плаћања је 253.

Износ уплатнице за мишљење: 310,00 динара

Напомена:
» Назив правног лица или име и презиме (за физичко лице) на уплатницама мора да се слаже са захтевом.

Пример уплатнице:

Сходно Члану 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009,50/2011, 93/2012, 47/2013 и 45/2015), ослобођени су од плаћања таксе:

1) органи, организације и институције Републике Србије;
2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
3) организације обавезног социјалног осигурања;
4) установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
4а) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;
5) Црвени крст Србије;
6) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.