Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Захтеви за услове заштите природе

На основу Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010), Завод за заштиту природе Србије издаје услове заштите природе у поступку израде планова, основа, програма, пројеката, радова и активности који се израђују и/или врше у рударству, енергетици, саобраћају, водопривреди, пољопривреди, шумарству, ловству, рибарству, туризму, и другим делатностима од утицаја на природу.

Услови заштитe природе прибављају се приликом израде пројектно-техничке и просторно-планске документације, основа и програма управљања и коришћења природних ресурса и добара, односно када носилац пројекта (правно или физичко лице) користи природне ресурсе, обавља радове, врши различите интервенције и обавља друге делатности чиме утиче на природу.

Захтев за издавање услова заштите природе може да се односи само на један план, основу, програм, пројекат, рад или активност.

Захтев обавезно садржи:

» тачан назив правног лица које подноси захтев, његову адресу и порески идентификациони број, а уколико захтев подноси физичко лице: име и презиме, адресу и јединствени матични број;
» податке о врсти радова и носиоцу израде документа, односно инвеститору;
» податке о локацији и просторном обухвату са одговарајућим картографским и графичким прилозима, а за пројекте, и копију катастарског плана;
» кратак опис циљева због којих се документ израђује, намераваних активности у оквиру реализације и главних очекиваних резултата, а за пројекат и идејно решење.

За детаљна геолошка истраживања пројекат се доставља у дигиталној форми, на носачу информација као што је ЦД или ДВД.

Акт о условима заштите природе Завод издаје решењем.

За издавање решења о условима заштите природе плаћа се такса.

Висина и начин обрачуна и наплате таксе, обвезници таксе и ослобађање или умањење од обавезе плаћања таксе прописује се на основу Правилника о висини и начину обрачуна наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе ("Службени гласник РС“ бр. 73/2011 и 106/2013) Незванични пречишћени правилник преузмите ОВДЕ.

Поступак подношења захтева је следећи:

Захтев за издавање решења о условима заштите природе, заједно са доказом о плаћеној републичкој административној такси у укупном износу од 840,00 динара подноси се Заводу за заштиту природе Србије, достављањем писмена на адресу седишта Завода (Др Ивана Рибара 91, Нови Београд) или адресу Завода РЈ Ниш (Улица Вожда Карађорђа 14, Ниш), путем поште или преко Писарнице Завода. Након разматрања захтева, Завод у законом предвиђеном року, израђује Решење, и уз достављање предрачуна писмено обавештава подносиоца захтева о његовој обавези плаћања таксе за израду решења, износу таксе и року за плаћање исте. Након достављања доказа о плаћеној такси, Завод издаје решење о условима заштите природе, достављањем истог препорученом пошиљком на адресу подносиоца.

Републичка административна такса је одређена у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ бр. 43/03, 51/03-исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. закон и 57/14, 45/15). Републичка административна такса за подношење захтева за издавање решења о условима заштите природе износи 840,00 динара (за издавање Решења о условима заштите природе 310,00 динара и за Решење о условима заштите природе 530,00 динара, што се може платити једном уплатницом). Завод за заштиту природе Србије такође издаје и мишљења, а републичка административна такса за подношење захтева за издавање мишљења исноси 310,00 динара - више о томе на:

http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=sr&strana=postupak_za_zahteve_zahtevi_za_misljenja

Пример за уплату таксе:

Уколико плаћање вршите готовински наводи се шифра плаћања 153, а ако се плаћање обавља вирмански шифра плаћања је 253.

Напомена:

» Назив правног лица или име и презиме (за физичко лице) на уплатницама мора да се слаже са захтевом.

Сходно Члану 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 47/2013 и 45/2015), ослобођени су од плаћања таксе:

1) органи, организације и институције Републике Србије;
2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
3) организације обавезног социјалног осигурања;
4) установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
4а) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;
5) Црвени крст Србије;
6) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

Уколико подносилац захтева у року од две године од добијања решења о условима заштите природе не отпочне радове и активности на које се решење односи, дужан је да прибави нови акт.

Против овог решења може се изјавити жалба министарству надлежном за послове заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 470,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.