Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Међународне конвенције

Област заштите природе нормативно је регулисана Законом о заштити природе и другим законским и подзаконским актима који се непосредно или посредно односе на природу и природна добра. Поред примене закона, где је доношење Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Србије" бр. 36/09, 88/2010 и 14/2016) којим се уређују заштита и очување природе, биолошка, геолошка и предеона разноврсност, било од изузетног значаја, за нормативно регулисање ове области значајна су и многа подзаконска акта. Хармонизацијом правних прописа из области заштите животне средине и природе са прописима Европске уније која је у току, у области заштите животне средине и природе узимају се у обзир и примењују европски и светски стандарди. Такође, унапређењу и усклађивању заштите природе доприноси и примена одредби и принципа међународних конвенција чији је наша земља потписник.

Међународне конвенције из области заштите природе чији је наша земља потписник:

» Уредба о ратификацији Међународне конвенције за заштиту биља,
(„Службени лист ФНРЈ » Међународни уговори“, бр. 7/55);

» Закон о ратификацији Међународне конвенције за заштиту птица,
(„Службени лист СФРЈ", бр. 6/73);

» Уредба о ратификацији Конвенције о мочварама које су од међународног значаја, посебно као пребивалиште птица мочварица,
(„Службени лист СФРЈ » Међународни уговори“, бр. 9/77);

» Конвенција о сарадњи за заштиту и одрживо коришћење реке Дунав,
("Службени лист СЦГ» Међународни уговори", бр. 4/2003);

» Закон о потврђивању Оквирне конвенције о заштити и одрживом развоју Карпата,
(„Службени гласник РС » Међународни уговори“, бр. 102/2007);

» Конвенција о борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и/или дезертификацијом, посебно у Африци,
(„Службени гласник РС” » Међународни уговори, број 102/07);

» Закон о потврђивању Конвенције о очувању миграторних врста дивљих животиња,
(„Службени гласник РС » Међународни уговори“, бр. 102/2007);

» Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта,
(„Службени гласник РС » Међународни уговори“, бр. 102/2007);

» Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности,
(„Службени лист СРЈ » Међународни уговори", бр. 11/2001);

» Закон о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре,
(„Службени лист СРЈ » Међународни уговори", бр. 11/01);

» Закон о потврђивању Оквирне конвенције Уједињених нација о промени климе, са анексима,
("Службени лист СРЈ » Међународни уговори", број: 2/97);

» Закон о потврђивању Кјото Протокола уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе,
("Службени гласник РС", бр. 88/2007 и 38/2009);

» Закон о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту,
(„Службени гласник РС » Међународни уговори“, бр. 102/2007);

» Закон о ратификацији Протокола уз Конвенцију о прекограничном загађивању ваздуха на велике даљине о дугоричном финансирању Програма сарадње за праћење и процену прекограничног преноса загађујућих материја у ваздуху на велике даљине у Европи (ЕМЕП),
(„Службени лист СФРЈ » Међународни уговори“, бр. 2/87);

» Монтреалски протокол о супстанцијама које оштећују озонски омотач,
(„Службени лист СФРЈ » Међународни уговори", бр. 16/90 и „Службени лист Србије и Црне Горе » Међународни уговори“, бр. 24/04);

» Закон о ратификацији Бечке конвенција о заштити озонског омотача, са прилозима I и II,
(„Службени лист СФРЈ » Међународни уговори", бр. 1/90);

» Закон о ратификацији Конвенције о прекограничном загађивању ваздуха на великим удаљеностима,
("Службени лист СФРЈ"-Међународни уговори, бр.11/86);

» Уредба о ратификацији Конвенције о заштити од опасности тровања бензолом,
("Службени лист СФРЈ"-Међународни уговори,бр.16/76);

» Закон о ратификацији Конвенције о спречавању и контроли професионалних ризика проузрокованих канцероденим супстанцама и агенсима,
("Службени лист СФРЈ"-Међународни уговори, бр. 3/77);

» Закон о ратификацији Конвенције о заштити светске културне и природне баштине,
(„Службени лист СФРЈ » Међународни уговори“, бр. 8/74);

» Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу,
("Службени гласник РС » Међународни уговори", бр. 4/2011 од 27.5.2011. године);

» Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине,
(„Сл.ужбени гласник РС » Међународни уговори“, бр. 38/09) – тзв. Архуска конвенција.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.