Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Подзаконски акти

Област заштите природе нормативно је регулисана Законом о заштити природе и другим законским и подзаконским актима који се непосредно или посредно односе на природу и заштиту природних добара и ресурса. Поред примене бројних закона, где је доношење Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Србије" бр. 36/09, 88/2010 и 14/206) којим се уређују заштита и очување природе, биолошка, геолошка и предеона разноврсност, било од нарочитог значаја, за нормативно регулисање ове области значајна су и многа подзаконска акта. Хармонизацијом правних прописа у области заштите животне средине и природе са прописима Европске уније која је у току, узимају се у обзир и примењују европски и светски стандарди у заштити природе. Такође, унапређењу и усклађивању очувању националне природне баштине доприноси и примена међународних конвенција које је потписала наша земља.

Подзаконска акта релевантна за заштиту природе:

Заштита природе:

» Уредбa о еколошкoj мрежи,
("Службени гласник РС", бр. 102/2010 од 30.12.2010);

» Уредба о режимима заштите,
("Службени гласник РС, бр. 31/2012);

» Уредба о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја,
(„Службени гласник РС“, бр. 43/2010)
;

» Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара,
("Службени гласник РС", бр. 81/2010 од 5.11.2010. године);

» Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја,
("Службени гласник РС" бр. 97/2015);

» Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја,
(Службени гласник РС", бр. 85/2009 од 19.10.2009. године);

» Правилник о начину обележавања заштићених природних добара,
(„Службени гласник РС”, бр. 30/92, 24/94 и 17/96);

» Правилник о компензацијским мерама,
("Службени гласник РС", бр. 20/2010 од 31.3.2010. године);

» Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја,
("Службени гласник РС", бр. 117/2014);

» Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за његово коришћење,
("Службени гласник РС", бр. 87/2013);

» Правилник о висини трошкова доделе права на коришћење еколошког знака,
("Службени гласник РС", бр. 81/2010 од 5.11.2010. године);

Заштита врста:

» Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне,
(„Службени гласник PC”, 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2010 и 69/2011);

» Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива,
("Службени гласник РС", бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016);

» Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување,
("Службени гласник РС", бр. 35/2010 од 26.5.2010. године);

» Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама,
("Службени гласник РС", бр. 99/2009 и 6/2014);

» Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта за збрињавање заштићених дивљих животиња,
("Службени гласник РС", бр. 15/2012);

» Правилник о условима које треба да испуњава зоолошки врт, односно мини зоолошки врт и елементима за одређивање мини зоолошког врта,
(„Службени гласник РС”, број 75/10);

» Правилник о условима за оснивање банке гена дивљих биљака, животиња и гљива, начину рада банке гена, начину поступања са биолошким материјалом, садржини захтева и документацији која се подноси уз захтев за издавање дозволе за оснивање банке гена;
("Службени гласник РС", бр. 65/2010);

» Правилник о условима под којима се фосили, минерали и кристали могу дати правном лицу на заштиту и чување,
("Службени гласник РС", бр. 79/2010 од 29.10.2010. године);

» Правилник о условима које морају да испуњавају одгајивачнице за животиње,
("Службени гласник РС" бр. 14/2012);

» Правилник о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи,
("Службени гласник РС" бр. 9/2012 и 31/2013);

»  Правилник о измени Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи,
(„Службени гласник РС“ бр. 67/2015);

Заштита рибљег фонда:

» Правилник о категоризацији риболовних вода,
("Службени гласник РС", бр. 10/2012);

» Правилник о програму мониторинга ради праћења стања рибљег фонда у риболовним водама,
("Службени гласник РС", бр. 71/2010 од 4.10.2010. године);

» Правилник о начину обележавања граница рибарског подручја,
(„Службени гласник PC”, бр. 36/2009);

» Правилник о начину одређивања и висини накнаде штете нанете рибљем фонду,
("Службени гласник РС", бр. 84/2009 и 86/2011);

»  Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов,
("Службени гласник РС", бр. 73/2010);

» Правилник о начину вођења евиденције о улову рибе, као и о изгледу и садржини јединственог обрасца евиденције улова од стране рекреативног риболовца,
("Службени гласник РС", бр. 104/2009 од 16.12.2009. године);

» Правилник о условима и начину организовања рибочуварске службе, обрасцу рибочуварске легитимације и изгледу рибочуварске значке,
("Службени гласник РС", бр. 7/2010);

» Правилник о условима и поступку издавања и одузимања лиценце за рибочувара и начину вођења регистра издатих лиценци за рибочувара,
("Службени гласник РС", бр. 7/2010 од 19.2.2010. године);

» Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за рибочувара и стручног испита за рибара,
("Службени гласник РС", бр. 7/2010);

Животна средина - процена утицаја:

» Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину,
("Службени гласник РС" бр. 114/2008 од 16.12.2008. године);

»  Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину,
(„Службени гласник РС“, бр. 109/2009 и 8/2010);

» Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину,
("Службени гласник РС", бр. 69/2005);

» Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину,
("Службени гласник РС", бр. 69/2005);

» Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину,
("Службени гласник РС", бр. 69/2005);

» Правилник о условима и критеријумима за израду анализе утицаја објеката и радова на животну средину,
(„Службени гласник PC”, бр. 49/01);

»  Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре,
(„Службени гласник РС“ бр. 22/2015 и 89/2015

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.