Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Закони

Област заштите природе нормативно је регулисана Законом о заштити природе и другим законским и подзаконским актима који се непосредно или посредно односе на природу и природна добра. Поред примене закона, где је доношење Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Србије" бр. 36/09, 88/2010 и 14/2016) којим се уређују заштита и очување природе, биолошка, геолошка и предеона разноврсност било од изузетног значаја, за нормативно регулисање ове области значајна су и многа подзаконска акта. Хармонизацијом правних прописа из области заштите животне средине и природе са прописима Европске уније која је у току, у области заштите животне средине и природе узимају се у обзир и примењују европски и светски стандарди. Такође, унапређењу и усклађивању заштите природе доприноси и примена одредби и принципа међународних конвенција чији је наша земља потписник.

Закони релевантни за заштиту природе:

» Закон о заштити природе,
(„Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016);

» Закон о националним парковима,
("Службени гласник РС", бр. 39/93 и 44/93, Престао да важи осим одредаба чл. 6. и 7. и описа подручја националних паркова, а до доношења посебних закона -Закона » 36/2009-76);

» Закон о заштити животне средине,
(„Службени гласник PC", бр. 135/2004 и 36/2009);

» Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину,
("Службени гласник РС" бр. 135/2004 и 88/2010);

» Закон о процени утицаја на животну средину,
(Службени гласник РС бр. 135/2004 и 36/2009);

» Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине,
(„Службени гласник PC”, бр. 135/04);

» Закон о управљању отпадом,
(„Службени гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010);

» Закон о заштити од буке у животној средини,
(„Службени гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010);

» Закон о заштити ваздуха,
(„Службени гласник РС“ бр. 36/2009и10/2013);

» Закон о водама,
("Службени гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012);

» Закон о шумама,
("Службени гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012);

» Закон о пољопривреди и руралном развоју,
("Службени гласник РС", бр. 41/2009 2.6.2009. године);

» Закон о пољопривредном земљишту,
("Службени гласник РС", бр. 62/2006 и 41/2009);

» Закон о генетички модификованим организмима,
("Службени гласник РС", бр. 41/2009 од 2.6.2009. године);

» Закон о дивљачи и ловству,
("Службени гласник РС", бр. 18/2010 од 26.3.2010. године);

» Закон о добробити животиња,
("Службени гласник РС", бр. 41/2009 од 2.6.2009. године);

» Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године,
("Службени гласник РС", бр. 88/2010 од 23.11.2010. године);

» Закон о планирању и изградњи,
("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 и 50/2013);

» Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе,
("Службени гласник РС", бр. 25 од 15.03.2013. године);

» Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима,
("Службени гласник РС", бр. 72/2009. од 3.9.2009);

» Закон о туризму,
(„Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 93/2012);

» Закон о бањама,
("Службени гласник РС", бр. 80/92)

» Закон о култури,
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009);

» Закон о енергетици,
(„Службени гласник PC”, бр. 57/2011);

» Закон о ефикасном коришћењу енергије,
(„Службени гласник РС“, бр. 25/2013);

» Закон о рударству,
(„Службени гласник PC“, бр. 44/95, 34/2006 и 104/2009);

» Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.