Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

NATURA 2000 и спровођење CITIES конвенције

У просторијама Заводу за заштиту природе Србије у Београду одржана је 3. јула радионица у циљу припреме пројекта за даљи развој Natura 2000 мреже у Републици Србији и имплементације CITES конвенције. Радионица је одржана у организацији Министарства за енергетику, развој и заштиту животне средине.

Очекивани резултати овог пројекта су успостављање листе потенцијалних Natura 2000 подручја, идентификација врста и типова станишта у складу са ЕУ Директивама о стаништима и птицама као и набавка опреме за подршку информационом систему за развој мреже Natura 2000 и јачање капацитета свих институција у спровођењу CITES-а.

У раду скупа учествовали су представници институција надлежних за послове заштите природе и спровођење међународне Конвеције о промету заштићених врста (CITES). У уводном делу скупа учесницима се обратио Rainer Freund, EU Delegation Programme Manager, указавши да се не полази од почетка, већ да се даље активности заснивају на опису резултата и активности IPA 2012 пројекта и ревизији препорука од стране IPA 2007 Твининг пројекта за заштиту природе, тренутног стањa у овој области и анализе и оцена активности предвиђених у оквиру IPA 2012 пројекта. Као и да је главни циљ верификација потреба за набавком опреме за развој информационе мреже Natura 2000 и институционално формирање за стварање базе податка. У име Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине Снежана Прокић је изјавила да пројектне активности треба да буду у функцији формирања еколошке мреже за коју је неопходна техничка подршка и научна база и да Србија има базу података за Емералд мрежу природних добара. Овом приликом, директор Завода Александар Драгишић је истакао да ће Завод као стратешка институција за активности заштите природе пружити потребну стручну и организациону подршку за успостављање мреже Натура 2000.

Након уводних излагања IT консултант на развоју пројекта Љубомир Филипов из Бугарске објаснио је приоритете и претпоставке за успостављање базе података и Natura 2000 информационог система који ће бити лоциран у Заводу за заштиту природе Србије. Приступ информационом систему треба да буде доступан и невладиним организацијама. Логистички оквир пројекта и смернице за даљу реализацију на основу анализе препорука Твиниг пројекту презентовала је Sissi Samec, консултант из Агенција за заштиту природе из Аустрије.

Полазећи од приритета Sissi Samec је нагласила да је за формирање мреже Natura 2000 предуслов инерпретација водича за мапирање типова станишта, а за CITES едуковани кадрови. На основу анализе препорука Твиниг пројекта за приоритете су одређени: успостављање еколошке мреже, у чијој функцији је и постављање информационог система и базе података и обука за процену утицаја у Natura 2000 подручјима. У циљу информисања и ширења свести јавности планира се унапређење постојећег web сајта Natura 2000 и израда Акционог плана комуникације Natura 2000. Док је у оквиру рада на спровођењу CITES Конвенције предвиђена обука царинске и инспекторске службе кроз твининг приступ.

У складу са наведеним прироритетима предвиђени инструменти за реализацију Пројекта при IPA фондовима су за област Natura 2000 - оквир Техничка помоћ (Technical Assistant content), са процењеним средствима од око 1,5 милиона евра и CITES Конвенције - твиниг за изграђивање капацитета (Light Twining content), за средства у вредности од 250 000 евра.

Након упознавања учесника са припремним активностима у развоју пројекта, рад је настављен по групама. У зависности од професионалног ангажовања учесници су подељени у четри групе: мапирање станишта, инвентар врста, ширење свести јавности, информисање и обука за процену утицаја, CITES конвенција. Теме за дискусију у свим групама су биле: сумирање тренутног стања, предлагање активности, минимум очекиваних резултата, циљне групе које треба покрити, индикатори за мерење и верификацију резултата, ризици који могу утицати на несметано спровођење, профил експерата (националних и међународних) за реализацију пројектног задатка.

На основу резултата рада по групама ангажовани консултанти за развој програма дефинисаће смернице, критеријуме и главне активности за израду пројекта „Успостављaње мреже Natura 2000 и спровођење CITES конвенције“ до краја јула, као део посебног уговора "Јачање капацитета у заштити природе и животне средине".

У раду скупа учестововали су и стручни сарадници Завода: др Јасмина Мијовић, мр Верица Стојановић, Горан Секулић, Тијана Јевтовић, Мила Ристић и Наташа Панић.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.