Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржан семинар „Планирање газдовања шумама у условима ризика“

На проблем све чешћих појава сушења шума и пожара у Србији покушано је да се дају одговори на семинару „Планирање газдовања шумама у условима ризика“ који је одржан од 12. до 15.11.2013. године у СРП „Делиблатска пешчара“, у организацији Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду – Управе за шуме, ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“, у сарадњи са Шумарским факултетом Универзитета у Београду, Катедре планирања газдовања шумама и Катедре заштите шума.

Поред организатора и домаћина Шумског газдинства „Банат“, Панчево, семинару су присуствовали представници шумских газдинстава ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашуме“, Бироа за планирање и пројектовање у шумарству, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду Нови Сад, националних паркова „Тара», «Фрушка Гора“, „Копаоник“, ЈПШ „Шуме РС“, Шумарског факултета из Бања Луке, предузећа „Форнет д.о.о», ЈП за газдовање заштитним шумама „Борјак“ из Врњачке Бање, као и представници Завода за заштиту природе Србије, стручни сарадници Биљана Крстески и Александра Затезало.

Величина површине под шумама које су захваћене сушењем и пожарима, чине тему семинара изузетно значајном и актуелном. Прошла деценија је била најтоплија откад је 1850. године почела да се бележи температура ваздуха, а 2012. година је била година са екстремно топлим и екстремно сушним летом, најтоплијим и са најмање падавина од када се врше мерења у Србији, речено је на овом скупу. Пропадање и сушење шума, као и пожари, последица су низа фактора и то топографских, климатских, педолошких, биотичких, антропогених и др. Један од најзначајнијих фактора који утиче на сушење је појава екстремно сушних месеци и високих летњих температура у претходним годинама. Још од прошле године је евидентирана појава сушења шума мањих размера на појединим локалитетима. Сушење и пропадање је евидентирано код јеле, бора, смрче, букве, храста, црног граба, јасена и других врста у свим старосним групама. Ове године, у оквиру редовне контроле здравственог стања шума, констатовано је да је дошло до приметног ширења и повећања површина где се појединачна стабла или групе стабала суше.

На семинару су одржане тематске презентације и дискусије на тему:

- «Глобални циљеви и смернице», др Милан Медаревић, ред. проф;

- «Шуме и климатске промене», др Милан Медаревић, ред. проф;

- «Плански проблеми», др Милан Медаревић, ред. проф;

- «Интегрална заштита шума», др Љубодраг Михајловић, ред. проф;

- «Најзначајније гљиве проузроковачи болести у шумама Србије, Републике Српске и Црне Горе - уланчавање штета», др Драган Караџић, ред. проф;

- «Шумски пожари», Видосава Јовановић, Радивоје Каурин;

- «Законски основ за санацију, измене и допуне основа», Радивоје Каурин, Видосава Јовановић;

- «Планирање газдовања шумама у условима ризика и спровођење кроз планска документа», Милојковић Новица;

- «Искуства ЈП „Србијашуме“ у примени феромона за мониторинг поткорњака», Гордана Јанчић, дипл.инж.шум;

- „Сушење шума у заштићеним подручјима“, Гордана Јанчић, дипл.инж.шум;

- „Сложени односи воде и шуме“, др Љубомир Летић, ред. проф, Весна Николић, дипл.инж.шум;

- «Планирање газдовање шумама у условима ризика», Славко Јовановић, дипл. инж. шум;

- «Сушење природних и вештачки подигнутих састојина четинара», ЈП Борјак;

- «Планирање газдовања шумама у условима ризика у РС», Бране Злокапа;

- „Планирање газдовања шумама у условима ризика“ ЈП „Војводинашуме“;

- „Сушење шума у ШГ „Столови“ Краљево“, Даринка Воркапић,дипл.инж.шум;

- „Сушење шума на Тари”, Александар Ђурић, дипл.инж.шум;

- „Велики шумски пожар на Тари/Мокрој Гори 2012. године, анализа стања после пожара“, Ђорђе Марић, дипл. инж. шум.

Сушење шума, шумски пожари, каламитети, снеголоми, ветроломи, промене станишних услова... неке су од појаве које прете шумама. На основу извештаја са терена, података и анализа изнетих на семинару, између осталог, закључено је да су појаве које у последње две године прате динамизам шума и шумских екосистема по свом обиму и карактеру представљају националну природну катастрофу.

Све ове промене угрожавају реално остваривање глобалног циља који се односи на одрживо управљање шумама. Стога, имајући у виду динамизам и размере угрожености шумских екосистема, неопходно је прилагођавати и мењати планске процедуре, закључено је на семинару. У условима извесне угрожености шума у шумским подручјима, предложено је и укључивање „санационог плана“ у планску процедуру, а неопходно је и предвидети основ за њихову реализацију, односно редовност субвенционисања радова на санацији штета у шуми, од истраживачких радова до реализације санационог плана.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.