Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Праћење квалитета земљишта у заштићеним подручјима у 2013. години

Завршено је узорковање земљишта у одређеним заштићеним подручјима Србије за ову годину, како би се установио и пратио његов квалитет. Узорковање ради мерења квалитета земљишта обављено је на основу Меморандума о сарадњи Завода за заштиту природе Србије и Агенције за заштиту животне средине склопљен 2013. године.

Стручном анализом евидентираних заштићених подручја, извршен је одабир 46 локалитета који су од посебног интереса за Републику Србију, на којима је у периоду од маја до почетка децембра извршено узорковање земљишта. Параметри који се предвиђеним анализама прате су физичко-хемијске особине земљишта, садржај тешких метала и органских загађивача. Упротеклој 2013. години узорковање земљишта тематски је било усмерено на праћење стања земљишта ливадских и пашњачких површина.

Наиме, на основу препорука Европске Комисије које се односе на неопходност повећања капацитета који ће осигурати адекватну имплементацијустратегије интегралног мониторинга животне средине (ваздух, вода и земљиште), Агенција за заштиту животне средине је у 2012. годинизапочела процес увођењаметода за узорковање и испитивањеквалитета земљишта.У оквиру праћења стања заштићених подручја, стручњаци Завода и Агенција прикупљали су податке везано за стање и квалитет земљишта, односно утицаје различитих агенаса на станишта дивљих биљнихи животињских врста. У наредном периоду стручњаци Завода утврдиће листу станишта која ће се пратити током дужег временског перода на одређеним локацијама у заштићеним подручјима, чиме ће се доћи до података и сазнања о утицајима различитих делатности човека, и њиховим последицама по природу. Испитивања ће се вршити на одабраним, увек истим ливадама и пашњацима, као стаништима која су највише изложена деградирајућим утицајима.

Агенција за заштиту животне средине ће обрадити достављене узорке земљишта са заштићених подручја прикупљаних током 2013. године, и објавити добијене

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.