Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Јавна расправа за заштиту природних добара Кукавица, Промуклица и Фељешана

У организацији Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине одржана је јавна расправа поводом заштите Сторгог резервата природе „Кукавица“, Сторгог резерват природе „Фељешана“ и Споменика природе „Промуклица“, 24. децембра 2014. године, у просторијама седишта ЈП „Србијашуме“ у Београду. Рад јавне расправе поздравио је и отворио др Предраг Алексић, извршни директор ЈП „Србијашуме“

Студије заштите за природна добра представили су стручни сарадници Завода за заштиту природе Србије, док су предлог текста Уредбе о стављању под заштиту изложили представници Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.

Прва студија заштите образложена у оквиру јавне расправе јесте ревизија Строгог резервата природе„Фељешана“, коју је представио Горан Секулић, помоћник директора Завода. Резерват се налази у Источној Србији на подручју северног Кучаја, 11км од Мајдампека, на површиниод 15 хектара. Поручје резервата чини шума планинске букве прашумског карактера, у коме се налазе стабла старости од 300 година, импознантих пречника и висина преко 40 метара. Резерват је први пут заштићен 1950 године, у државном је власништву, а корисникје Шумарски факултет у Београду.Будући да је у студији предвиђено да режим заштите остане I степен на целокупном подручју, као и да простром управља Шумарски факултет као својом научно-истраживачком базом, што је у скаду са наменом простора, није предложена промена управљача.Предлог текста уредбе за заштиту Строгог резервата природе Фељешана представио је Ведран Верлековић из Министарства.

Студију заштите Споменика природе „Промуклица“ представио је стручњак Завода др Драган Нешић. Студија представља ревизију природног добра, будићи да је први пут овај повремени извор (интерминентно врело) стављено под заштиту 1980. године одлуком општине Тутин. Ревизија природног добра започета је 2005. године. Спомеинк природе налази се у долини реке Ведрењак на простору од 7 хектара. Извор је један од четри регистрована феномена истицања подземних вода у Србији. Механизам који омогућава појављивање воде јесте механизам криве натеге у кречњачким просторима. У циљу очувања разноликости хидролошких и морфолошких феномна на релативно малом простору предлаже се заштита Споменика природе „Промуклица“ у I катергорији, као добро од изузетног националног значаја. Предложени режим заштите на целокуном прострору је II, што дозвољава актвиноти на уређењу простора и евентуалног излетишта у околини. Уређење простора је пожељно имајући у виду да локално становништов извор сматра лековитим. За управљача овим простором предлаже се да и даље буде ЈП „Србијашуме“.Предлог текста Уредбе заштите природоног добра представила је испред Министарства др Маријана Видаковић.

Студију заштите Строгог резервата природе „Кукавица“, представила је стручњак Завода Биљана Крстески, инг. шумарства. Строги резерват природе Кукавица је најочуванија планинска састојина букве код нас. Налази се у јужној Србији, у централном делу планине Кукавица у високом дијапазону од око 700-1200 mnv са укупном површином од 75,76 хектара. Резерват представља нетакнути природни шумски екосистем, повољних стаништних услова, са витким стаблима букве старости око 140 година. Предложени режим заштите јесте I степен, што на заштићеном простору омгућава бављење само научноистраживачким радом и контролисану едукацију. За управљачаприродним добром предложено је да остане ЈП „Србијашуме“.Предлог текста Уредбе заштите природног добра представио је Ведран Верлековић из Министарства.

Јавној расправи одазвали су се представници стараоца ових природних добара и као конструктивне предлоге изнели потребу доношења стратегије борбе против сушења шума, која све више захвата и листопадне заједнице. Овај проблем су изнели као проблем који може да се појави у управљању и старању резерватима Кукавица и Фељешана. У циљу решавања проблема сушења шума истакнута је потреба организације радног састанка министарстава која се баве заштитом шума, природе и животне средине.

Јавну расправу је водила Снежама Прокић, инг шумарства у Министарству енергетика, развоја и заштите животне средине.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.