Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Јавна расправа поводом предлога заштите СП "Прерасти у кањону Вратне" и СРП "Јерма"

Поводом доношења акта заштите за два природна добра стручњаци Заода учествовали су у јавним расправама у циљу прдстављања заинтересованој јавности студијe заштите за природина добра Споменика природе „Прерасти у кањону Вратне“ и Специјални резерват природе „Јерма“. Јавне расправе одржане су у организацији Министарства енергетике,развоја и заштите животне средине, чији су представници изложили текст Уредбе о стављању ових природних добара под заштиту.

Јавна расправа за заштиту Споменика природе „Прерасти у кањону Вратне“ одржана је 25. децмебра 2013. године у Неогoтину. СП „Прерасти у Кањону Вратне“, грандиозна клисурасто-кањонска долина са три величанствена природна камена моста (прерасти над речним током) налази се у источној Србији, на источној страни Великог Гребена, на реци Вратни, 25 км од Неготина на путу за Брзу Паланку. Природно добро обухвата три прерасти на реци Вратни које представљају јединствени облик подземне и површинске крашке морфологије источне Србије, класичан пример различитих фаза и начина стварања прерасти локалним понирањем речног тока и урушавањем делова таванице речне пећине. Низ од три прерасти, различитог начина постанка представља интересантну, уникатну и специфичну појаву као одређену фазу еволуције тунелске пећине и речних меандара и прерасти, због чега има изузетно велики научни, едукативни и практични значај. Предложена површина заштите је непуних 145 хектара, и то као подручје међународног, националног, односно изузетног значаја I (прве) категорије, на којем је предвиђен режим заштите II степена. Будући да је у питању ревизија природног добра, које је први пут заштићено 1957. године, предложено је да овим природним добром и даље управља ЈП „Србијашуме“.

Студију заштите представио је стручни сарадник Завода Сава Симић. Након презентације развила се дискусија у којој се као главна тема наметнуло питање, какав ће утицај имати заштита и очување кањона реке Вратне на постојеће и планиране активности у оквиру локалне заједнице у контексту коришћења простора у границама природног добра и могућих комплеметарних праваца развоја. Састанку су поред стручњака Министарства (Ведран Верлековић и др Маријана Видаковић) и Завода (мр Сава Симић и мр Предраг Лазаревић) присуствовали и представници општине Неготин, ЈП „Србијашуме“ и МЗ „Вратна“.

Јавна расправа поводом проглашења заштите за Специјални резерват природе „Јерма“, одржана је 26. децембра у Пироту. СРП „Јерма“ се налази у Југоисточној Србији и обухвата масиве Гребена и Влашке планине као и већи део слива реке Јерме. Надморске висине подручја варирају у распону од 460 до 1.443 м.н.в. СРП „Јерма“ обухвата територију општина Бабушница, Димитровград и Пирот, на површини од скоро 6 995 хектара. Резерват чини јединствен комплекс долина и кречњачких клисура са импозантним литицама, које су изузетне флористичке и фитоценолошке разноврсности са присуством великог броја ендемичних, ретких и угрожених биљних и животињских врста. Изузетној предеоној разноврсности и лепоти посебну атрактивност дају изразити геоморфолошки облици, бројни спелеолошки објекти, као и интересантни и значајни хидрографски феномени и процеси. У оквиру природног добра издвојене су три зоне различитог степене заштите. У I (првом)степену заштите је 13,49%, II (другом) 5,60% и III (трећем) 80,91% територије заштићеног природног добра. На основу оцене природних вредности СРП „Јерма“ је сврстана у I (прву) категорију – Заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја. СРП „Јерма“ је међународно занчајно подручје за биљке (IPA); одабрано подручје за дневне лептире (PBA), део еколошке мреже, Емералд подручје и међународно значајно подручје за птице (IBA).Имајући у виду потребну кадровску и логистичку опремљеност за старањем овим подручјем, дат је предлог да се за управљача прогалси ЈП „Србијашуме“.

За учеснике скупе презентацију студије заштите одржао је стручни сарадник Завода Братислав Грубач. Поред стручњака Министарства (Ведран Верлаковић и др Маријана Видаковић), Завода (мр Предраг Лазаревић, Братислав Грубач, мр Данко Јовић и Драгана Недељковић) у раду јавне расправе учествовали су и представници ЈП „Србијашуме“, општина и локалних заједница.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.