Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Поводом Дана Рамсара - заштитом нових подручја у Србији ка очувању влажних станишта

Уочи 2. фебруара, Међународног дана влажних подручја, у Заводу за заштиту природе Србије данас су представљена нова подручја у Србији предложена за заштиту, чије су темељне вредности влажна станишта. Влажна подручја су језера, реке, баре, мочваре, тресаве, рибњаци..., специфични, осетљиви еколошки системи који су широм света изузетно угрожени.

„У протеклом периоду израдили смо 55 студија као основу за заштиту подручја, и оне се достављaју Министарству и локалним самоуправама на увид и спровођење поступка заштите. Међу њима је и 20 студија заштите подручја где су темељна вредност управо влажна подручја. Тиме је дат својеврсни допринос заштити станишта чији значај за опстанак живог света, али и човека, постаје све очигледнији“, рекао је овим поводом директор Завода Александар Драгишић.

„Предео изузетних одлика „Форланд леве обале Дунава код Београда“, заштићена станишта „Зимовалиште малог вранца,“ и „Велико блато“ у Београду, споменици природе „Лалиначка слатина“ и „Три језера у красу Бељанице“, специјални резервати природе „Брзанско моравиште“, „Пештерско поље“, „Осредак“ и „Крупачко Блато“ и друга, су најновија подручја предложена за заштиту која су захваљујући својим воденим стаништима, својеврсни центри биодиверзитета“, истакао је Растко Ајтић, стручни сарадник Завода за заштиту природе Србије, представљајући њихове природне вредности.“

Влажна подручја су од суштинског значаја за опстанак ретких и угрожених дивљих врста које своја животна станишта налазе крај воде, и значајно су спремиште биљног генетског материјала. Представљају драгоцене резерве подземних и површинских вода, а поред тога су значајна јер регулишу поплаве, ублажавају екстремне водостаје, смањују ерозију обала, представљају пречистиваче воде, учествују у природној регулацији климе и одржавању равнотеже екосистема и укупног живот света акумулирањем гасова стаклене башта, итд. Примена Рамсарске конвенције чији је и наша земља потписник, један је од основа за њихово очување широм света.

„ Крајем претходне године Завод за заштиту природе Србије је израдио студију, односно стручну основу за номинацију подручја Националног парка „Ђердап“ за једанаесто међународно значајно влажно подручје, на основу Рамсарске конвенције. Међутим, у Србији и у свету, оваква подручја су у све већој опасности нестајања. С обзиром на бројне узроке угрожавања влажних станишта, неопходно је да се сви озбиљно ангажујемо и радимо на њиховом очувању“, истакао је директор Драгишић.

2. фебруар, Међународни дан влажних подручја или Дан Рамсара, установљен ради промовисања заштите влажних подручја у националном и међународном контексту обележен је 31. јануара организовањем заједничког догађаја у Новом Саду.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.