Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Јавна расправа поводом заштите добара СтР "Мустафа" и СРП "Мала Јасенова глава"

У организацији Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, 05. марта у простријама СИВ III у Београду, одржана је Јавна расправа о Предлогу уредбе о проглашењу заштићеног подручја и Студије заштите за природна добра Строги резерват природе „Мустафа“ и Специјални резерват природе „Мала Јасенова глава“. У Јавној расправи су учествовали представници Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, ЈП „Србијашуме“, ШУ „Мајданпек“ из Мајданпека и Завода за заштиту природе Србије.

Јавни увид у Предлог уредбе о проглашењу заштићеног подручја и Студије заштите са картографском документацијом СтРП „Мустафа“ и СРП „Мала Јасенова глава“, спроведен је у периоду од 12. фебруара до 3. марта 2014. године.

На јавној расправи Студију заштите СтРП „Мустафа“ презентовао је стручни сарадник Завода Владимир Николић, док је предлог текста Уредбе о проглашењу заштите природног добра изложила др Маријана Видаковић из Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.

СтРП „Мустафа“ предлаже се за заштиту као природно добро од изузетног значаја, на површини од 69. хектара. Резерват се налази се на територији Јужног Кучаја (Борски округ, Општина Мајдампек). Ревизијом добра утврђено је да простор чини јединствен пример шумских зајединца очуваних у свом изворном облику.Од дрвенатих стабала у резервату издвајају се буква са учешћем од 40%, затим храст китњак са 30% и граб са 20% заступљености. Основну природну вредност подручја чини аутохтона мезофилна заједница букве на силикатној подлози. Старост стабала у Резервату креће се од 130 до 200 година. Од становнка фауне посебно је интереснтно присуство птица из рода детлића. Студијом заштите предлаже се да на целокупној територији природног добра остане I степе заштите, и тиме дозвољавају једино научно-истраживачке, образовне и еколошке активности, као и да Резерватом и даље управља ЈП „Србијашиме“.

Студију заштите Специјални резерват природе „Мала Јасенова глава“ представила је мр Вреица Стојановић из Завода за заштиту природе Србије, док је текст Уредбе испред ресорног Министарства представила др Маријана Видаковић.

СРП „Мала Јасенова глава“ се предлаже за заштиту у II категорији, односно представља природно добро од великог значаја, као очувана ретка реликтна шумска заједница. Административно припада подручју општине Бољевац. Мала јасенова глава представља део шумског комплекса Јужног Кучаја и простире се на површини од 6,3 хектара. Oсновну вредност резервата представља тиса која заједно са буквом чини градитељску врсту ове мешовите реликтне заједнице. Тиса се као терцијарни реликт у Србији јавља спорадично, као ретка пратилица неколико шумских заједница у којима је потиснута од стране других дрвенастих и жбунастих врста. Додатну вредност резервата чини и присуство ендемореликтног планинског јавора који се попут тисе, јавља спорадично не само у овом резервату, него и на подручју Србије. Резерват је значајан за научно-истраживачке и образовне сврхе. Ревизијом природног добра констатовано је одсуство фактора угрожавања природног добра. Имајући у виду досдашњу добру праксу старања овим подручјем, предложено је да природним добром и даље управља ЈП „Србијашуме“

У току јавне расправе о Предлогу уредбе о проглашењу СтРП „Мустафа“ изнети су предлози и сугестије који су се односили на могуће успостављање заштитне зоне око резервата, док за Предлог уредбе о проглашењу СРП „Мала Јасенова глава“ није било примедби и сугестија.

Јавну расправу је водила Јелена Дучић из Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.