Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Заштићени лесни профили у Земуну

На основу обављених истраживања и Студије Завода као стручно-документационе основе, Скупштина града Београда је 28. маја 2014. донела Решење о проглашењу заштићеног подручја „Лесни профил Капела у Батајници“ као Споменика природе геолошког карактера, односно као заштићено подручје III категорије – локалног значаја. То је друго по реду заштићено природно добро на подручју општине Земун које је у овом периоду стављено под заштиту због својих нарочитих геолошких карактеристика и природних вредности.

„Лесни профил Капела у Батајници“, и нешто раније заштићен „Земунски лесни профил“ спадају у отворене профиле леса у Подунављу који су изузетно вредна архива података о геолошкој историји и развоју лесних творевина панонског дела тока Дунава у последњих скоро милион година.

„Лесни профил Капела“ налази се у Војводини (Срем), 15 km северозападно од Београда, на стрмој десној обали Дунава, у близини насеља Батајница. Дужина отвореног профила износи око 250 m, а висина отвореног дела око 40 m.

Секвенце на овом лесном профилу, формиране током последњих пет глацијално-интерглацијалних циклуса представљају један од најкомплетнијих палеоклиматских архива на европском континенту током последњих 620.000 година. На лесном профилу се могу уочити шест главних интерглацијалних педокомплекса и шест слабије развијених интерстадијалних земљишта. На основу тога, могуће је извршити дефинисање времена лесних и палеоземљишних секвенци лесног профила Капела, као и корелацију са осталим лесно-палеоземљишним секвенцама лесних заравни Војводине - чиме се употпуњују знања из области палеоклиматологије, палеогеографије, палеонтологије, седиментологије и геоморфологије. На основу истраживања великог броја стручњака за проучавање стратиграфије леса у свету, лесни профил Капела у Батајници, убраја се у један од најзначајнијих стратиграфских репера на овим просторима.

«Земунски лесни профил» заштићен Решењем од 29. новембра 2013. године, такође је значајан као вредан објекат геонаслеђа и репрезентативни доказ палеографских збивања за време леденог доба на овим просторима. Налази се на подручју градске општине Земун, од центра Београда удаљен свега 6,6 km северозападно, на стрмој десној обали Дунава.

Земунски лесни профил представља типични сувоземни лес. Дужина отвореног дела износи око 114 m, а висина око 30 m. На профилу је регистровано четири хоризоната леса и четири хоризоната фосилног земљишта - погребене земље, ствараних за време интерглацијала - топлијих интервала леденог доба. На основу тога, могуће је континуирано пратити развој лесних творевина у последњих скоро милион година, као и датовање времена лесних и палеоземљишних секвенци. Први и други лесни хоризонт представљају прави копнени лес без присуства воде, настао акумулацијом еолске прашине и песка на копну, када су владали суви климатски услови. Трећи и четврти лесни хоризонт представљају „лесоидне наслаге“ које су настале навејавањем прашине преко травнатог, влажног терена, при неуједначеним климатским условима.

Ова два заштићена лесна профила у Земуну једни су од неколико издвојених лесних профила који се налазе уз десну обалу панонског дела тока Дунава, чијим истраживањима је потврђено сазнање да нигде у Европи нема тако комплетних база података и тако моћне непоремећене серије лесних седимената, из чега је произашла и потреба да се такви комплекси заштите и очувају пред видном деградацијом њиховог окружења.

Нова заштићена подручја Београда, лесни профили у Земуну, поверени су на управљање удружењу грађана, Еколошком покрету Земун.


© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.