Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Проглашена четири нова заштићена подручја у Србији

Влада Републике Србије донела је уредбе о проглашењу четири нова заштићена подручја у Србији: Строгог резервата природе „Мустафа“ и Споменика природе „Прерасти у кањону Вратне“ I категорије међународног, националног, односно изузетног значаја, Специјалног резервата природе „Гоч-Гвоздац“ и Предела изузетних одлика „Камена Гора“ II категорије - регионалног, односно великог значаја.

Шумски комплекс на северу Кучаја, Строги резерват природе „Мустафа“, стављен је под заштиту да би се очувала аутохтона, очувана, полидоминантна, мезофилна шумска заједница мезијске букве и храста китњака на силикатној подлози која је идентификована као приоритетан тип станишта од националног и међународног значаја. Присуство китњака је посебно значајно, јер је то последњи већи комплекс китњака у буковим шумама. Старост стабала у резервату достиже преко 200 година. Оваква подручја још увек нетакнуте природе нарочито су значајна са аспекта заштите и ширења угрожених врста, и као својеврсне лабораторије на отвореном, чија очуваност омогућава научна истраживања и праћење природних појава и процеса. За управљача овог заштићеног подручја именовано је Јавно предузеће „Србијашуме“.

„Прерасти у кањону Вратне“, геоморфолошки феномени који се налазе у источној Србији на територији општине Неготин, јединствени су облик подземне и површинске крашке морфологије настале локалним понирањем речног тока и урушавањем делова таванице речне пећине. Река Вратна је у кречњачкој подлози усекла клисуру у којој су, на дужини од 3 km, формирана три природна камена моста – прерасти: Сува прераст, Велика прераст и Мала прераст. Овај нови Споменик природе поверен је на управљање Јавном предузећу „Србијашуме“.

Подручје „Гоч-Гвоздац“ смештено је између планине Столови и масива Жељина и Копаоника у централној Србији, на подручју општина Краљево и Врњачка Бања, и простире се на површини од 3.957,17 ha. Његове нарочите природне вредности оличавају мешовити шумски екосистеми буково-јелових шума, шума црног бора, субалпијске букове шуме и шуме планинског јавора са буквом, као и биодиверзитет дивљих врста. Ту је забележено присуство и ендемичних, ретких и угрожених врста као што је варијетет црног бора или планински јавор, ендемит Балканског полуострва. Специјални резерват природе Гоч - Гвоздац поверен је на управљање Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Предео изузетних одлика Камена Гора простире на на подручје опшштине Пријепоље на површини од 7.762,33 ha. Присутне предеоне, хидролошке, геоморфолошке и биолошке вредности ово подручје чине јединственим. Поверено је на управљање Јавном предузећу „Србијашуме“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.