Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Проглашена заштита СРП „Јерма“ и СП „Промуклица“

Влада Републике Србије је на својој седници 13. септембра усвојила уредбе којима су проглашена још два заштићена подручја, Специјални резерват природе „Јерма“ и Споменик природе „Промуклица“.

На основу студија као стручно-документационе основе за заштиту, које је израдио Завод, и спроведеног поступка заштите, Влада Републике Србије донела је акта о заштити ова два подручја. СРП „Јерма“ и Споменик природе „Промуклица“ категорисани су као заштићена подручја I категорије, од међународног, националног и изузетног значаја.

Специјални резерват природе „Јерма“ налази се у југоисточној Србији и обухвата масиве Гребена и Влашке планине као и већи део слива реке Јерме. СРП „Јерма“ се простире на територији општина Бабушница, Димитровград и Пирот, на површини од 6.994,5 ha. Резерват чини јединствен комплекс долина и кречњачких клисура са импозантним литицама. Одликује га изузетна флористичка и фитоценолошка разноврсност са присуством великог броја ендемичних, ретких и угрожених биљних и животињских врста. Лепоти и атрактивности овог подручја доприносе изразити геоморфолошки облици, бројни спелеолошки објекти, као и интересантни и значајни хидрографски феномени и процеси. Карактеристични предеони елементи, културнo, етнолошкo и историјскo наслеђе овај простор чине јединственим.

У оквиру заштићеног подручја издвојене су три зоне различитог степене заштите. У режиму заштите првог степена је 13,49 одсто, у другом 5,6 одсто и у трећем 80,91 одсто територије заштићеног подручја. Специјални резерват природе „Јерма” поверен је на управљање ЈП „Србијашуме”.

Споменик природе „Промуклица“ географски припада југозападној Србији и налази се у оквиру Динарског планинског система, у клисурастом сужењу реке Видрењак, на територији општине Тутин.

Промуклица представља интермитентни извор и једна је од ретких појава овог типа у југозападном делу Србије. Одликује се специфичним, јединственим начином појављивања. Има два интермитентна и један сталан извор. Интермитентни извори имају различите режиме рада - истицања и мировања, по чему је Промуклица јединствена у Србији. Споменика природе „Промуклица“ је од нарочитог значаја за науку, и уврштена је у Инвентар објеката геонаслеђа Србије.

Природно добро се налази на територији општине Тутин. Обухвата територију од 7,2 ha, на којој је установљен режим другог степена заштите. Споменик природе „Промуклица” поверен је на управљање ЈП „Србијашуме”.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.