Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Донета Уредба о заштити СРП „Мала јасенова глава“

Јуче је ступила на снагу Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Мала јасенова глава“ коју је усвојила Влада републике Србије на својој седници од 25.10.2014, након спроведеног поступка ревизије и обављене јавне расправе.

Специјални резерват природе „Мала јасенова глава“ проглашен је за заштићено подручје II категорије, регионалног, односно великог значаја. Налази се на општини Бољевац и обухвата део шумског комплекса јужног Кучаја у источној Србији на површини од 6,3 хектара.

Ово подручје стављено је под заштиту како би се очувала ретка реликтна шумска заједница букве (Fagus moesiaca) и тисе (Taxus baccata). Тиса, која заједно са буквом чини градитељску врсту ове мешовите реликтне заједнице, као терцијарни реликт у Србији јавља се спорадично, као ретка пратилица неколико шумских заједница у којима је потиснута од стране других дрвенастих и жбунастих врста, и на овом подручју представља једну од основних природних вредности. Додатну вредност резервата чини и присуство ендемореликтног планинског јавора који се, попут тисе, јавља спорадично не само у овом резервату, него и на подручју Србије. Резерват је значајан за научно-истраживачке и образовне сврхе.

На целом подручју је установљен режим заштите II степена. Поверено је на управљање Јавном предузећу „Србијашуме“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.