Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Започела израда Извештаја о стању природе Србије за период 2010-2014

У Србији је започета израда првог Извештаја о стању природе Србије који представља суштински основ за утврђивање опште оцене стања националне природне баштине и процене успешности спровођења свеукупних мера и активности на заштити природе у протеклом петогодишњем периоду. Истовремено, извештај о стању природе је основ за утврђивање даље стратегије и националне политике у области заштити природе, као и за ефикасније спровођење процеса интеграције и примену европских стандарда у нашој земљи.

Сходно Закону о заштити природе, Завод за заштиту природе Србије у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе израђује Извештај, а уз подршку других стручних и научних институција, као и осталих субјеката који су својом делатношћу везани за област заштите природе. Oцена стања природе Србије за период 2010-2014 зависи од квалитета и квантитета доступних података, те је од највећег значаја да се у процес израде правовремено укључе све установе, институције и организације које поседују релевантне информације за Извештај.

Извештај обухвата: преглед стања природе у Републици Србији (геодиверзитет, станишта и екосистемске услуге, дивље и одомаћене врсте, предеo), преглед утицаја на природу и коришћење природних ресурса (људске утицаје и ометања, климатске промене, природне непогоде, инвазивне врсте и др; области пољопривреде, шумарства, водопривреде, рударства и енергетике, саобраћаја и инфраструктуре, урбанизације, изградње и комерцијалног развоја, туризма), систем заштите природе (стратешки, правни и институционални оквир, заштићена подручја, еколошка мрежа, појединачни механизми и мере заштите, финансирање), затим едукацију, информисање и учешће јавности и индикаторе стања заштите природе у Србији.

Завод за заштиту природе Србије се обраћа свим релевантним субјектима у области заштите природе – управљачима природних добара, локалним самоуправама, државним органима и институтима, високошколским организацијама, невладиним и међународним организацијама, ради укључивања у израду Извештаја достављањем неопходних података.

У циљу лакшег прикупљања и обраде података, израђени су упитници који ће бити упућени свим субјектима, са роком достављања Заводу до 1. јуна 2015. године. Ови упитници ће бити постављени и на веб страници Завода, са могућношћу преузимања. Попуњени упитници шаљу се електронским путем, на и-мејл адресу stanje.prirode@zzps.rs, као и путем поште на адресу Завод за заштиту природе Србије, Др Ивана Рибара 91, 11070 Нови Београд.

За подручје Војводине, подаци се упућују Покрајинском заводу за заштиту природе, који сходно закону обавља послове заштите природе за територију АП Војводина (www.pzzp.rs).

С обзиром на сложеност система заштите природе и значај и озбиљност овог националног задатка, свим субјектима у заштити природе упућен је позив да се активно укључе и пруже свој пуни допринос изради Извештаја о стању природе у Републици Србији за период од 2010. до 2014. године.

Контакт-особе за све додатне информације су:

Мила Ристић mila.ristic@zzps.rs

Ивана Јелић ivana.jelic@zzps.rs

Маја Радосављевић maja.radosavljevic@zzps.rs

Срђан Белиј srdjan.belij@zzps.rs

Преузмите:

- Позив за достављање података за Извештај о стању природе 2010-2014. године

- Упитник за управљаче заштићених подручја

- упутство за попуњавање Упитника за управљаче заштићених подручја

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.