Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Донете уредбе о заштити још пет заштићених подручја у Србији

На основу израђених студија заштите као стручне документације и спроведеног поступка заштите, Влада Републике Србије донела је уредбе о заштити заштићених подручја: Специјалног резервата природе „Сува планина“, строгих резервата природе “Тесне јаруге”, “Изнад Таталије” и “Зеленика”, и Споменика природе “Долина потока Бигар”, које су објављене у Службеном гласнику РС број 72 од 19. августа 2015. године. СРП „Сува планина“ је подручје које се први пут проглашава заштићеним, док је за строге резервате природе “Тесне јаруге”, “Изнад Таталије” и “Зеленика” извршена ревизија студије заштите, као и за Споменик природе “Долина потока Бигар” који је раније био заштићен као Природни споменик “Водопад бигреног потока”.

Специјални резерват природе “Сува планина” је проглашен за заштићено подручје I категорије – подручје међународног и националног, односно изузетног значаја. Простире се на територијама општина Нишка Бања, Гаџин Хан и Бела Паланка на површини од 18116 68 97 хектара. Како се наводи у Уредби, СРП „Сува планина“ стављен је под заштиту у циљу очувања биолошких, предеоних, геолошких и геморфолошких вредности, као и биолошке и геолошке разноврности. На овом подручју обитавају бројне ендемичне, реликтне, заштићене и строго заштићене врсте, односно 58 врста лишајева, 1244 таксона флоре, 259 таксона инсеката, 12 врста риба, 23 врсте водоземаца и гмизаваца, 139 врста птица и 26 врста сисара. Вредности подручја употпуњују објекти геолошког и културно-историјског наслеђа. На површини подручја установљени су режими сва три степена заштите.

Строги резерват природе “Тесне јаруге” представља део шумског комплекса планине Јелова Гора у западној Србији. Заштићен је као добро II категорије, регионалног, односно великог значаја, на површини од 2,92 хектара. Његова заштита нарочито је значајна за очување букове шуме у долини Околишке реке која је прекривена различитим врстама тресетних маховина, хибрида обичне брезе и маљаве брезе, као и реликтне врсте папрати ребраче. На заштићеном подручју успостављен је режим I степена заштите.

Такође у западној Србији, на територији општине Бајина Башта, проглашена је заштита Строгог резервата природе “Изнад Таталије” на површини од 0,80 хектара ради очувања шумског комплекса Јелове Горе и станишта аутохтоне заједнице реликтне врсте зеленике обраслог шумом брдске букве. На подручју овог строгог резерата природе II категорије успостављен је режим I степена заштите.

Строги резерват природе “Зеленика” налази се на територији општине Ужице, и простире на површини од 0,45 хектара. На основу извршене ревизије заштите, његовим проглашењем стављен је под заштиту део шумског комплекса Јелове Горе и станиште аутохтоне заједнице реликтне врсте зеленике обраслог шумом брдске букве. Заштићено подручје је II категорије, регионалног, односно великог значаја, са успостављеним режимом I степена заштите.

Споменик природе “Долина потока Бигар” налази се на ободу Старе планине у југоисточној Србији, општине Књажевац и Пирот. Ставља се под заштиту ради очувања геоморфолошких и хидролошких вредности, снажног крашког врела, потока Бигар са слаповима и језерцима у чијој долини се налази највећа акумулација бигра у Србији и импресивним водопадом пред ушћем у Стањанску реку. На заштићеном подручју површине 28 15 17 хектара успостављени су режими I и II степена заштите.

Управљање свих пет заштићених подручја поверено је ЈП „Србијашуме“, Београд.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.