Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

На VI Балканском ботаничком конгресу

На VI Балканском ботаничком конгресу, који се одржава у периоду од 14. до 18. септембра 2015. године у Ријеци (Хрватска), Завод за заштиту природе учествује са радом „Representatives of the vascular flora of Serbia in Annex II of the Habitats Directive“ (Представници васкуларне флоре Србији на Анексу 2 Директиве о стаништима). Аутори рада су Верица Стојановић, Предраг Лазаревић, Ивана Јелић, Ранко Перић, Сара Рилак, Вида Стојшић, Клара Сабадош, Владан Ђорђевић и Живко Вукасовић.

Абстракт рада: На територији Републике Србије која захвата 1,8% Европског континента расте 19% представника васкуларних биљака Европе (3 730). Од свих европских прописа који се односе на очување ретких и угрожених биљака и њихових станишта, највећи значај за очување и заштиту биљака и њихових станишта на подручју Србије има Council Directive 92/43/EEC о заштити природних станишта и дивље флоре и фауне.На три додатка ове Директиве за подручје Србије наведено је 37 врста и два рода виших биљака (Lycopodium i Sphagnum), што укупно износи 66 врста. На Додатку II Директиве о стаништитма наведено је 29 врста виших биљка, на Додатку IV исто толико, a на Додатку V су 34 врсте из Србије.

У раду су обрађени васкуларни представниц флоре Србије са Додатка II Директиве, oдносно 26 врста васкуларних биљака за које Република Србија има обавезу, да пре уласка у Европску унију, предложи за Natura 2000 подручја.

Постер презентација рада дата је у прилогу.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.