Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Рад на номинацији геопарка „Ђердап“

У седишту ЈП „Национални парк Ђердап“ у Доњем Милановцу, од 2. до 4. новембра 2015. одржан је састанак Радног тима за успостављање геопарка „Ђердап“ у Србији.

Састанак који је, као чланове Радног тима, поред представника Завода, окупио представнике Министарства пољопривреде и заштите животне средине (који координира тимом), Министарства рударства и енергетике, Геолошког завода Србије, Рударско-геолошког факултета, Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, Завода за заштиту споменика културе Ниш, и домаћина, ЈП НП „Ђердап“, био је радног карактера. Сходно покренутим активностима на успостављању геопаркова у Србији, овај састанак посвећен је изради документације потребне за номинацију геопарка „Ђердап“ и његово укључивање у европску и светску мрежу геопаркова.

Наиме, у циљу очувања, заштите и одрживог коришћења геодиверзитета Републике Србије, Министарство пољопривреде и заштите животне средине формирало је Радну групу за успостављање геопаркова у Републици Србији, са задатком издвајања потенцијалних простора у Србији за успостављање геопаркова и њихово укључивање у међународне организације – European Geoparks Network и UNESCO Global Geoparks Network. Радна група је формирала Радни тим са задатком припреме потребне документације за спровођење поступка номинације геопарка „Ђердап“.

На одржаном састанку, Радни тим је припремао апликациони досије и документ о самоевалуацији који је обрађиван према смерницама и критеријумима израђеним уз помоћ UNESCO-а, с роком доставе до 1. децембра 2015. године, и одредио даље потребне активности. Рад је подељен у пет тематских целина: објекти геонаслеђа, геоморфолошки објекти, културно-историјски објекти, локалитети од изузетног значаја за очување биодиверзитета, и део који се односи на документ за самоевалуацију. У делу који обрађује објекте геонаслеђа и геоморфолошке објекте издвојено је, према значају, 64 објекта и појава. За ове објекте дата је и оцена геотипа, и вредновани су према значају. У делу који обрађује културно-историјске објекте, издвојено је 25 објеката. На основу значајних вредности биодиверзитета, издвојено је девет локалитета.

У оквиру даљих договорених активности Радног тима, биће настављен рад на припреми номинације будућег геопарка „Ђердап“, сходно постављеним критеријумима и роковима.

Геопаркови

Геопарк је територија која садржи геолошку баштину посебне важности, реткости или естетског изгледа. Очување природних вредности геопаркова подразумева уједно и очување других вредности на том подручју, изражено кроз подршку пројектима одрживог развоја локалне заједнице, а нарочито кроз програме едукације и популаризације у циљу освајања подршке заштити локалног становништва. Геопаркови нарочити подстрек дају развоју геотуризма на оваквим подручјима, као једном од видова одрживог развоја.

Иницијатива „Европски геопаркови“ покренута је у оквиру европског пројекта Leader II, под називом „Развој геотуризма у Европи“. Мрежа која је подржана од организација у Француској, Немачкој, Шпанији и Грчкој, 2001. је призната и од стране УНЕСКО-а. У оквиру UNESCO Global Geoparks Network је 120 геопаркова из 33 земље (извор: http://www.eko.minpolj.gov.rs/geoparkovi/).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.