Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Заједно ка Натури 2000

У Републици Србији покренут је пројекат „"Изградња капацитета за имплементацију стандарда и конвенција правне тековине ЕУ у области заштите природе - успостављање мреже Натура 2000" („Capacity Building to implement 'acquis' standards and conventions in nature protection – establishment of Natura 2000“ ) који представља још један конкретан корак ка укључивању наше земље у европску еколошку мрежу, и тиме ка испуњавању једног од услова за придруживање Европској унији, односно остваривању европских стандарда заштите природе и примени европских прописа у овој области за које смо се обавезали као земља (Директива о стаништима, Директива о птицама, итд).

Пројекат који ће трајати наредне две године финансиран је средствима Инструмента за претприступну помоћ (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA) 2012, намењених пружању подршке земљама кандидатима за чланство у ЕУ.

Као резултати овог пројекта очекује се допринос усаглашавању и примени правних прописа и обавеза Републике Србије с правном тековином Европске уније у области заштите природе, односно представља конкретнију помоћ процесу укључивања Републике Србије у европску еколошку мрежу Натура 2000. Циљеви пројекта биће остварени јачањем капацитета свих заинтересованих субјеката у овом процесу – надлежне државне управе, стручних установа и локалних самоуправа и других релевантних организација, кроз рад на пилот подручјима. Пројекат предвиђа јачање капацитета свих учесника овог процеса мапирањем станишта и инвентарисањем врста на изабраним „пилот“ подручјима, успостављањем основе за управљањем потенцијалних Натура подручја и унапређењем комуникације и јачањем свести јавности о мрежи Натура 2000. Такође, предвиђен је и рад на изради прелиминарне листе потенцијалних НАТУРА 2000 подручја. Тиме ће бити остварен један од значајних, неопходних корака ка укључивању Србије у европску еколошку мрежу Натура 2000.

Пројектом координира конзорцијум „Balcon“ из Мађарске, а Завод за заштиту природе Србије, као један је од учесника реализације пројекта поред надлежног Министарства, Покрајинског завода за заштиту природе АП Војводине, Републичког геодетског завода и других стручних установа и организација које се баве и располажу подацима из области заштите природе, даће свој стручни допринос његовој реализацији у наредне две године.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.