Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Заштићен Специјални резерват природе „Пештерско поље“

Влада Републике Србије на својој седници одржаној 30. децембра 2015. донела је Уредбу о проглашењу Специјалног резервата природе „Пештерско поље“, и прогласила га заштићеним подручјем I категорије међународног и националног, односно изузетног значаја.

„На простору Пештерске висоравни, под специфичним климатским, едафским, орографским, хидрографским и другим условима, формирао се јединствен комплекс барских, мочварних и тресавских станишта у окружењу са другим мезофилним и сувим типовима станишта. У оквиру поменутих, релативно добро очуваних станишних типова, забележен је висок диверзитет пратеће флоре и фауне са бројним заштићеним, ретким и угроженим представницима од којих су неки забележени једино овде у Србији, па и на свету. Поред израженог биодиверзитета, овај простор карактеришу специфични геоморфолошки, геолошки, хидрогеолошки, хидролошки и климатски феномени, карактеристична физиономија пејзажа, као и добро очуван традиционални, изворни и аутохтони начин живота. Осим поменутих чињеница, ова област је услед свог међународног значаја уврштена у „Значајна подручја за птице у Србији“ (Important Bird Areas), „Међународно значајна станишта биљака“ (Important Plant Areas), „Рамсарску листу влажних станишта од међународног значаја“ (Ramsar Convention), „Одабрана подручја за дневне лептире у Србији“ (Prime Butterfly Area) и „Емералд еколошку мрежу“ (PC 0000037)“, стоји, између осталог, у образложењу предлога за покретање заштите Пештерског поља у Студији коју је израдио Завод.

Како се наводи у Уредби Владе РС, међу бројним реликтним, ендемичним, ретким и угроженим, национално и међународно значајним врстама флоре и фауне СРП „Пештерско поље“, су и барски тролист Menyanthes trifoliate, барски ушљивац Pedicularis palustris, мала мешинарка Utricularia minor чије је ово једино преостало станиште у Србији, прдавац Crex crex, ритска сова Asio flameus, планински мрмољак Triturus alpestris, стеноендемит овог подручја пештерски пуж Bythinella pesterica, десет врста тврдокрилаца, две врсте водених гриња, две врсте слатководних пужева и шест врста слатководних шкољки за фауну Србије познатих само на овом простору, 39 биљних заједница тресавске, мочварне, водене, ливадске, пашњачке, шумске и спорадично рудералне вегетације. За ово заштићено подручје карактеристичан је и низ геоморфолошких одлика као што су кречњачки хумови, понори, мразне травне хумке-туфури, мразним процесом разривене тресавске површине, солифлукционе терасете, травни прстенови, мигрирајући бусенови и крашко-нивационе депресије.

Специјални резерват природе „Пештерско пољеˮ налази се на територији општина Тутин и Сјеница, простирући се на подручју од 3117, 97 ha, са успостављеним режимима заштите II и III степена. Управљање овим специјалним резерватом природе поверено је „Туристичкој организацији Сјеница” из Сјенице.

Уредба о заштити СРП „Пештерско поље“ ступила је на снагу 7. јануара 2016. године.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.