Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Завод израдио извештаје о пет евидентираних природних добара

Сходно Програму заштите природних добара за 2015. годину, Завод је током протекле године реализовао прелиминарна истраживања, односно наставио истраживања десет подручја у Србији, с циљем утврђивања основних природних вредности и процене изводљивости њихове заштите. Извештај о евидентираном добру је новина у раду Завода, и представља текстуално и графички уобличене податке који су прикупљени у оквиру теренских истраживања подручја за које се разматра могућност заштите.

На основу теренских истраживања и вредновања добијених података, Завод је израдио извештаје о пет евидентираних природних добара који су уврштени у Информациони систем Завода. У питању су евидентирана природна добра: „Гружанско језеро“, „Вражји камен“, „Дивчибарска тресава“, „Заштићено станиште биљне врсте „Пепељасти козинац Astragalus glaucus“ и „Мојстирско-Драшке планине“, који се простиру на укупној површини од 10.822.36 ha. За ових пет подручја процењено је да из различитих разлога у овом тренутку не испуњавају све критеријуме заштиту, али зато израђени извештаји садрже бројне систематизоване податке који су употпунили базу података Завода о подручјима Србије. Извештаји садрже опис природних, створених и предеоних одлика, оцену стања животне средине, смернице за унапређење евидентираног природног добра, картографске и друге податке на основу којих је утврђивана основаност покретања поступка заштите ових подручја.

Тако се у бази података Завода налазе подаци о Гружанском језеру, које, иако је вештачки створена хидроакумулација, поседује вредне флористичко-вегетацијске, геоморфолошке и фаунистичке елементе значајне са становиштва биодиверзитета Србије. Гружанско језеро представља влажно станиште од нарочитог значаја за опстанак бројних врста птица, њих преко 196, колико је регистровано на овом простору.

Друго евидентирано природно добро, „Вражји камен“, део је локалитета геоморфолошког карактера који се налази у долини реке Пчиње, на територији општине Трговиште. Овај локалитет одликује се са више значајних појава, геолошких профила и палеонтолошких докумената, и више зона са остењацима, од којих су најмонументалнији они на Вражјем камену. Предео Вражјег камена као значајан геоморфолошки феномен, са другим карактеристикама - специфичном флором која овде обитава, али и створеним културним вредностима, црквом Св. Богородице која се налази на заравни изнад литица Вражјег камена, чини јединствен простор.

Међу пет евидентираних природних добара у 2015. години је и станиште биљке пепељасти козинац (Astragalus glaucus) које се налази на подручју града Димитровграда, на падинама највишег дела Оштрог врха, на јужној ивици површи Тепоша. Пепељасти козинац у Србији представља степски реликт. Евидентирано природно добро на крајњем југоистоку Србије је једини локалитет ове врсте у нашој земљи, где обитава само око 1500 јединки ове биљне врсте, због чега она заслужује статус критично угрожених врста.

Евидентирано природно добро „Дивчибарска тресава“ остатак је некадашње Велике дивчибарске тресаве, која упркос изменама станишта, и данас поседује вредне флористичко-вегетацијске елементе који су значајни за очување врста на националном и међународном нивоу.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.