Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Радионица о биогеографским регионима - део пројекта Natura 2000 у Србији

У просторијама, и у координацији Завода за заштиту природе Србије, 11. фебруара 2016. године одржана је радионица о биогеографским регионима у Србији, коју је организовао мађарски конзорцијум “Balcon”, носилац имплементације пројекта „Изградња капацитета за спровођење правних тековина Европске Уније у области заштите природе – успостављање Natura 2000“. O могућим решењима картирања биогеографских региона у Србији дискутовали су представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског завода за заштиту природе, Биолошког факултета Универзитета у Београду, као и организације цивилног друштва.

У уводном делу радионице одржане су презентације које су представљале стручни основ за разматрање даљих корака у дефинисању биогеографских региона у Србији. Mогућe методологије у картирању три европска биогеографска региона у Србији, континенталног, панонског и алпског, представио је Gábor Szilágyi, вођа пројектног тима. Примере добре праксе, кроз искуства у Мађарској, представили су Ildikó Varga, која је говорила о националном систему класификације и мапирања станишта, и József Sulyok, који је одржао презентацију о њиховом географском информационом систему (GIS) за Natura 2000 типове станишта.

У другом делу радионице разматрана је структура Приручника за интерпретацију типова станишта са Анекса I Европске Директиве о стаништима, као једног од критеријума за идентификацију Natura 2000 подручја у Србији.

На основу тематских дискусија и договорених смерница, учесници састанка ће Министарству проследити препоруке за дефинисање биогеографских региона у Србији, који представљају основу за даље установљавање подручја за европску мрежу Natura 2000.

Истога дана, у галеријском простору Завода, конзорцијум „Balcon“ је за представнике релевантних институција и организација за имплеметацију пројекта организовао сусрет у циљу упознавања и оснаживања тимског рада, уз дегустацију локалних мађарских производа.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.