Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Званично покренут Пројекат установљавања европске мреже заштите природе NATURA 2000 у Србији

Конзорцијум „Balcon“, као носилац имплементације ИПА 2012 пројекта 12/SER1/08/11 „Изградња капацитета за спровођење правних тековина Европске уније у области заштите природе – успостављање Natura 2000“, организацијом конференције и стручног скупа 18. фебруара 2016. године у Народној Скупштини Републике Србије, званично је обележио почетак реализације активности на установљавању еворпске мреже заштићених подручја у Србији. У раду првог скупа учествовали су стручњаци и представници заинтересованих страна који ће бити укључени у послове индентификације Natura 2000 подручја, док су у раду другог скупа учествовали представици Делегацију EU у Србији и доносиоци одлука на националном и локалном нивоу чија ће подршка бити потребна за успешну реализацију пројекта. Догађаји поводом званичног покретања реализације пројекта одржани су уз стручну и логистичку помоћ Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Имплементацију Пројекта званично је отворила мр Стана Божовић, државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине, истакавши да је „пред нама значајан посао на идентификацији Natura 2000 подручја у Србији у складу са EU директивама о стаништима и птицама и све то уз помоћ финанисијске и експертске подршке Европске уније и EU Делегације у Србији. Имплементација пројекта вредног 1, 2 милиона евра трајаће 24 месеца, а успеху реализације свакако ће допринети и измене Закона о заштити природе којима ће се унапредити инструменти за заштиту и управљање еколошком мрежом Natura 2000 у Србији. Учесницима Конференције обратио се и Холгер Шредер (Holger Schroeder) из делегације Европске Уније. Говорећи о значају мреже Natura 2000, која тренутно покрива око 18% територије EU и представља основу Стратегије заштите биодиверзитета EU до 2020. године, истакао је и велику заинтересованост и учешће локалног становништва у управљању Natura подручјима, што потврђује и податак да 80% становника EU сматра да је функционисање ове еколошке мреже битно питање. Овим поводом, директор Завода мр Александар Драгишић представио је улогу и значај Завода за заштиту природе Србије за успостављање европске еколошке мреже у Србији и указао на реализоване пројекте и активности Завода у оквиру којих су успостављене базе података и платформе за даљу сарадњу на развијању европских мрежа заштите природе код нас. У даљем раду Конференције Снежана Прокић, шеф Одсека за Natura 2000 у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, одржала је презентацију на тему „Стратешки циљеви Пројекта, EU аспекти и значај сарадње за Србију“, док је вођа експертског тима Пројекта Габор Силађи (Gábor Szilágyi) презентовао мађарска искуства и примере добре праксе у Natura 2000 подручјима.

Стручни скуп у коме су учествовали национални партнери у идентификацији Natura 2000, а који је претходио Конференцији, отворили су Снежана Прокић, у име Министарства пољопривреде и заштите животне средине, и Милош Балтић, у име Завода за заштиту природе Србије, главних националних иниситуција за установљавање европске еколошке мреже у Србији. Потом је мр Предраг Лазаревић, начелник одељења за еколошку мрежу Завода презентовао досадашњи рад Министарства и Завода и предузете активностима ка успостављању Натура 2000, циљеве Пројекта и резултате који се очекују у контексту националне легислативе и праксе заштите природе. О могућностима примене концепта Natura 2000 у Србији кроз национални систем заштите, говорила је Клара Сабадош из Покрајинског завода за заштиту природе у оквиру презентације на тему „Установљавање Еколошке мреже у Војводини“. Резултате припремних активности за реализацију Пројекта, створене логистичке и стручне претпоставке и постављене задатке и активности у даљој имплементацији представио је Габор Силађи (Gábor Szilágyi), из мађарског конзорцијума „Balcon“.

Након уводних обраћања и одржаних презентација на оба догађаја, учесници су указали на потребу јачања механизама комуникације и информисања о свим фазама реализације Пројекта, учешћа стручњака у обезбеђивању необјављених стручних података, организовања теренских истраживања за добијање и проверу података, као и јачања учешћа локалних заједница и становништва у процесу установљавања Natura 2000 подручја.

Презентације одржане овим поводом можете преузети на сајту Завода:

1. Улога Завода за заштиту природе Србије, мр Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Србије;

2. Стратешки циљеви Пројекта, EU аспекти и значај сарадње за Србију, Снежана Прокић (Министартво пољопривреде и заштите животне средине);

3. Мађарска искуства, примери добре праксе, научене лекције у вези са Natura 2000, Габор Силађи (Gábor Szilágyi), вођа експертског тима Пројекта (конзорцијум „Balcon“);

4. Циљеви пројекта и очекивани резултати, Снежана Прокић (Министарство пољопривреде и заштите животне средине),мр Предраг Лазаревић и др Ненад Секулић (Завод за заштиту природе Србије);

5. Формирање Еколошке мреже у Војводини, Клара Сабадош (Покрајински завод за заштиту природе);

6. Представљање извештаја припремних активности, могућности и задаци Пројекта, Габор Силађи (Gábor Szilágyi), конзорцијум „Balcon”.

Лифлет о Пројекту можете преузети овде

Саопштење за медије можете преузети овде

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.