Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

За заштиту долине реке Велики Рзав

У складу са Просторним планом Републике Србије за период 2010-2020 и Конвенцијом о биолошкој разноврсности којом је предвиђено да земље потписнице до 2020. године, као циљ имају 17% територије у статусу заштићених подручја, а према Програму заштите природних добара за 2018. годину, Завод за заштиту природе Србије је започео прелиминарна истраживања долине реке Великог Рзава.

У циљу заштите предела и доношења акта о проглашењу заштите, стручни сарадници Завода обавили су теренски обилазак практично целог тока Великог Рзава од јужне падине Мучња са извориштем Пресечке реке (село Пресека), до клисуре изнад преграде будуће водне акумулације Сврачково укључујући и притоке Великог Рзава.

Стручни сарадници Завода истичу да долину реке Велики Рзав одликују изузетне вредности гео и биодиверзитета оличене у већем броју засебних геоморфолошких, хидрогеолошких и хидролошких појава (извора и врела, термоминералних вода, кањонских деоница, слапова и водопада, бигрених акумулација и др.) што га несумњиво сврстава у репрезенте геонаслеђа Србије. Такође, предео је изузетно богат различитим биљним и животињским врстама. Наиме, херпатофауну испитиваног подручја представљају врсте везане за очуване кањонске делове које карактеришу чисте, текуће воде, као и врсте које насељавају ниже токове.

Стручни тим Завода за заштиту природе Србије у наредном периоду има у плану детаљнији обилазак кањона Орловаче, Радошевског, Рошког кањона, и кањона Беле реке, како би се добио интегралан увид у дистрибуцију врста које настањују кањонске сегменте, као и остали део слива Рзава да би се тиме одредила приоритетна станишта.

Што се тиче шумских састојина, дуж водотокова углавном су распрострањене букове и друге мешовите лишћарске шуме, што погодује бројним врстама шумских екосистема.

Поред свих природних вредности које егзистирају, нажалост, констатовано је и низ девастирајућих појава, процеса, односно активности од стране људског фактора, као што је сеча шуме, нарочито у зонама великих нагиба, индивидуално каптирање вода (извора и токова), депоновање смећа, које могу представљати основне чиниоце угрожавања постојећих природних вредности, поручују сарадници Завода за заштиту природе Србије.

Ипак, једну од највећих претњи егзистенцији овог простора, односно његовој очуваној природи, представљају планови (и отпочете активности) у вези са изградњом велике хидроакумулације Сврачково, и малих хидроелектрана дуж читаве долине Великог Рзава и његових притока.

Сходно томе, стручни тим Завода истиче да је са аспекта очувања геодиверзитета и биодиверзитета долине Великог Рзава и његовог слива, неопходно да заједничким снагама, и подизањем свести, нарочито код локалног становништва, започне паралелан процес и наставак научно-истраживачког рада и активно учешће свих заинтересованих, којима је стало да живе у здравој животној средини.

Завод ће надаље наставити сарадњу са представницима Еколошког удружења „Рзав“ из Ариља, Удружења грађана „Чувари природе“ из Пожеге, Петром Марјановићем, наставником основне школе у селу Висока, који су били корисни водичи на терену и драгоцен извор информација о природним вредностима овог краја, као и са представницима локалне самоуправе.

Текст преузет са www.rzavmojareka.org.rs

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.