Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Пећински систем Самар и Тупижничка леденица - два нова заштићена подручја у 2019. години

На основу Студија заштите за Пећински систем Самар и Тупижничку леденицу Завода за заштиту природе Србије и предлога Уредбе Министарства за заштиту животне средине, Влада Републике Србије донела је Уредбу о проглашењу Споменика природе „Пећински систем Самар“ и Споменик природе „Тупижничка леденица“ (на основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе, ,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 –др. закон, и члана 42. став 1. Закона о Влади ,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон).

Уредбе о проглашењу Споменика природе „Пећински систем Самар“ и „Тупижничка леденица“ објављене су у „Службеном гласнику РС“, бр.104/2018 од 28.12.2018. године, и ступиле на снагу 5. јануара 2019.

Споменик природе „Пећински систем Самар” који се сврстава у I категорију заштићеног подручја, националног односно изузетног значаја, налази се на територији општине Сврљиг, КО Копајкошара, укупне површине 56,50 ha, као североисточни део планине Калафат у југоисточној Србији. Споменик природе „Пећински систем Самар” ставља се под заштиту ради очувања геолошких, хидрографских и биолошких вредности тунелског пећинског система флувио-крашког типа. Пећински систем је развијен у два нивоа проходних канала, и са једним стално потопљеним нивоом подземне крашке циркулације. Значајан је и као станиште ретких и ендемичних врста животиња и инсеката, нарочито врсте зглавкара гујиног чешља, више врста слепих мишева, великог потковичара, малог потковичарa, дугопрстог вечерњака и фосилних налаза животиња из плеистоцена и холоцена.

Споменик природе „Тупижничка леденица” налази се на територији општине Књажевац, односно КО Кожељ, укупне површине 1 ha 23a 89 m², и сврстан је у I категорију заштићеног подручја националног, односно изузетног значаја. Тупижничка леденица је крашка јама на јужном делу планине Тупижницe у југоисточној Србији. Споменик природе „Тупижничка леденица” ставља се под заштиту ради очувања репрезентативних геоморфолошких, геолошких, хидрогеографских и биолошких вредности крашке јаме као спелеолошког објекта типа статичке леденице, као и врстe скиофита, класасте хабулице (Actaea spicata), здравца (Geranium macrorrhizum) и зечје соце (Oxalis acetosella), маховине, јетрењаче (Marchantiapolymorpha) и врсте зглавкара, гујиног чешља (Haasea guidononveilleri).

На подручју Споменикa природе „Пећински систем Самар” и „Тупижничка леденица” установљен је режим заштите II степена. Споменици природе поверени су на управљање Јавном предузећу „Србијашумеˮ.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.