Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Услови градње у заштићеним подручјима

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за инспекцијски надзор у сарадњи са Министарством заштите животне средине - Сектор за надзор и предострожност у животној средини, ЈП „Србијашуме“ и Заводом за заштиту природе Србије, организовало је састанак на тему „Услови градње у заштићеним подручјима“, крајем фебруара на Златару.

Циљ састанка био је координација заједничког рада републичких и општинских грађевинских инспектора, управљача заштићених подручја, локалне самоуправе и Завода за заштиту природе Србије, како би се зауставила бесправна градња на заштићеним подручјима.

Састанак је отворила и водила Лепосава Сојић, в.д. помоћника министра, истакавши да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, планира одржавање четвртог састанка у области превентивног надзора и стручно-саветодавне посете управљачима заштићених подручја са темом „Услови градње у заштићеним подручјима“ и да је ово први састанак који обухвата управљаче заштићених подручја Западне Србије. Учесницима су се додатно обратили: Татјана Бабић, шеф Одсека за природу у Сектору за надзор и предострожност у животној средини Министарства заштите животне средине; Гордана Јанчић, помоћник извршног директора Сектора за шумарство и заштиту животне средине у ЈП „Србијашуме“; Драгић Караклић, директор ЈП „Национални парк Тара“ и Миљка Дакић, директор „Резервата Увац“.

Након поздравних речи, уследиле су уводне презентације и излагања. Начелница републичке грађевинске инспекције Весна Руменић је кроз излагање на тему „Законски прописи у области градње у заштићеним подручјима“, нагласила обавезе општинских грађевинских инспектора и локалних самоуправа. Посебно је наглашена неопходност реаговања у што краћем временском року, како чувара заштићеног подручја тако и општинских инспектора. Републички урбанистички инспектор Драгана Васелић, говорила је на тему: „Планска документација у заштићеним подручјима западне Србије“.

Представник Завода за заштиту природе Србије Драгана Петраш, одржала је презентацију „Режими заштите са освртом на мере градње у заштићеним подручјима: Национални парк „Тара“, Специјални резерват природе „Увац“, Парк природе „Златибор“, Парк природе „Шарган – Мокра Гора“, Предео изузетних одлика „Камена гора“, ПИО „Озрен-Јадовник“ и СРП „Клисура реке Милешевке“. У радном тиму Завода учествовле су и Биљана Крстески и Мирјана Николић.

Након презентација изложена су искуства по питању бесправне градње и изградње малих хидроелектрана у заштићеним подручјима НП „Тара“, СРП „Увац“ , ПП „Златибор“, ПИО „Камена гора“, ПИО „Озрен-Јадовник“ и СРП „Клисура реке Милешевке“.

Основни закљуци првог одржаног састанка су да је потребно пронаћи начин решавања постојећег проблема добијања информација од тужилаштва, да ли је поступак покренут или завршен, могућност изналажења ригорознијих казни за бесправну градњу, а не примена начела опортунитета, тражити да се у поступку обједињене процедуре за пријаву радова на изградњи помоћног објекта (у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) захтева прибављање услова за извођење радова од стране Завода за заштиту природе Србије с обзиром да Закон о заштити природе јасно каже да је за извођење било каквих радова неопходно прибављање услова Завода за заштиту природе Србије и да је потребно прибавити и тумачење Закона о планирању и изградњи ко је надлежан за издавање грађевинске дозволе за изградњу породичног стамбеног објекта (или викендице) у сеоском домаћинству, ако инвеститор има место пребивалишта ван места у којем се изводе радови, а има право власништва.

Други тематски састанак биће одржан 12.-13.03.2019. године, у Књажевцу на тему „Услови градње на подручју Парка природе „Стара планина“ и Специјалног резервата природе „Јерма“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.