Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Прераст шупља стена у околини Мајданпека заштићена као споменик природе

На основу студија заштите за подручје „Прераст шупља стена“ и предлога Уредбе Министарства за заштиту животне средине, Влада Републике Србије донела је Уредбу о проглашењу Споменика природе „Прераст шупља стена“ (на основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе, ,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 –др. закон, и члана 42. став 1. Закона о Влади ,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон).

Уредбе о проглашењу Споменика природе „Прераст шупља стена“ објављена је у „Службеном гласнику РС“, бр. 36/2019 од 25.5.2019. године, а ступиле на снагу 1.6.2019. године.

Споменик природе „Прераст шупља стена“ сврстава се у I категорију заштићеног подручја међународног и националног односно изузетног значаја. Налази се на територији општине Мајданпек, односно КО Рудна Глава и обухвата површину од 8 ha 26 a 80 m². Споменик природе „Прераст шупља стена“ ставља се под заштиту ради очувања геоморфолошких, хидрографских и ботаничких вредности масивног, природног каменог моста - прераста, као природног феномена флувиокраса окруженог широким појасом шуме висине од 9,5 m изнад корита реке Прераст.

На подручју Споменика природе „Прераст шупља стена“ установљен је режим заштите II степена и поверен је на управљање Туристичкој организацији општине Мајданпек.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.