Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Заштићена шума кримског бора у оквиру Специјалног резервата природе „Јарешник“

На основу студија заштите за подручјe “Јарешник“ Завода за заштиту природе Србије и предлога Уредбе Министарства за заштиту животне средине, Влада Републике Србије донела је Уредбу о проглашењу Специјалног резервата природе „Јарешник“ (на основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе, ,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 –др. закон, и члана 42. став 1. Закона о Влади ,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон).

Уредбa о проглашењу Специјалног резервата природе „Јарешник“ објављенa je у „Службеном гласнику РС“, бр. 36/2019 од 25.5.2019. године, а ступиле на снагу 1.6.2019. године.

Специјални резерват природе „Јарешник“ налази се на територији општине Босилеград, односно КО Јарешник, на обронцима планине Црноок, укупне површине 6 ha 21 a 31 m², и сврстан је у I категорију заштићеног подручја међународног и националног, односно изузетног значаја. Специјални резерват природе „ Јарешник“ ставља се под заштиту ради очувања јединствене шуме кримског бора ( Pinus nigra spp.pallasiana) у Србији која је опстала на крајњој северозападној граници свог ареала.

СРП „Јарешник“ једино је налазиште кримског бора и једини резерват чисте шуме црног бора прашумског типа у Србији. Кримски бор има ареал на Криму, Малој Азији, Грчкој, Бугарској, Македонији, а у Србији забележен је једино на јужним падинама планине Црноок код Босилеграда. Кримски бор је дрво приморске области са малим захтевима на влагу земљишта. Достиже висину до 30 метара, а старост овим најстаријих борова износи око 250 година.

На подручју Специјалног резервата природе „Јарешник“ установљен је режим заштите I степена и поверен је на управљање Јавном предузећу „Србијашуме“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.