Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Проглашен ПИО „Културни предео Тршић-Троноша“

На основу студије заштите за подручје „Културни предео Тршић-Троноша“, Завода за заштиту природе Србије и предлога Уредбе Министарства за заштиту животне средине, Влада Републике Србије донела је Уредбу о проглашењу Предела изузетних одлика „Културни предео Тршић-Троноша„ (на основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе, ,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 –др. закон, и члана 42. став 1. Закона о Влади ,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон).

Уредба о Пределу изузетних одлика „Културни предео Тршић-Троноша“ објављена је у „Службеном гласнику РС“, бр. 51/2019 од 19.7.2019. године, а ступила је на

снагу 27.7.2019. године.

Предео изузетних одлика „Културни предео Тршић-Троноша“ налази се на територији града Лознице и обухвата катастарске општине Коренита и Тршић. Укупна површина ПИО „Културни предео Тршић-Троноша“ износи 1802,57 ha, од чега је 41,21 ha у државном власништву, 1395,14 ha у приватном, а 366,22 ha у другим облицима власништва.

ПИО „Културни предео Тршић-Троноша“ ставља се под заштиту како би се очувала непокретна културна добра, природне вредности, специфична конфигурација терена и регионална различитост карактера предела, а због јединственог споја природних и створених вредности, издвојени локалитети су посебно вредне амбијенталне целине.

Основне створене вредности заштићеног простора, чини знаменито место „Спомен кућа Вука Стефановића Караџића“ са заштићеном околином, као непокретно културно добро од изузетног значаја, као и Споменик културе од великог значаја „Манастир Троноша“. Нематеријално културно наслеђе се одржава кроз разне културне и уметничке манифестације, Вуков сабор као најстарија културна манифестација у Србији и ратарске свеће као јединствен и веома стар верски обичај се налазе на листи нематеријалног културног наслеђа.

Природне вредности подручја чине очувани комплекси аутохтоних ксеротермофилних сладуново-церових и других типова шума, ксеромезофилних китњакових и грабових, као и мезофилних букових шума. Флора и фауна заштићеног подручја је релативно богата и разноврсна. Од укупно 145 заштићених дивљих врста биљака и животиња, 83 су заштићене, а 62 врсте припадају категорији строго заштићених (зеленика или божиковина (Ilex aquifolium. L.), многе лековите биљке). Приобални појас водотокова је станиште водоземаца и гмизаваца, где је детерминисано 11 заштићених врста, међу којима је осам строго заштићених. Од утврђене фауне птица, средњи детлић (Dendrocopos medius), руси сврачак (Lanius collurio) и виноградарска стрнадица (Emberiza hortulana), су строго заштићене врсте од међународног значаја за заштиту. Диверзитет фауне сисара подручја Тршић-Троноша може се окарактерисати и као умерено висок и представљен је са 52 врсте. Фауна слепих мишева представљена је са 18 строго заштићених врста.

Заштићено подручје карактерише и специфична конфигурација терена, где су водотоци својим усецањем кроз шумске масиве створили седласте превоје, специфичне и оригиналне. Подручје одликује и аграрни комплекс који се одржава и развија традиционалним коришћењем земљишта, чија су својства аутентичност, изворност, оригиналност са великим бројем старих аутохтоних врста сорти воћа, које представљају изузетан генетски потенцијал у воћарству (трешње ђурђевке, бјелице и рушкиње, крушке такише, караманке, лубеничарке, пшеничарке и дивљаке, од јабука петроваче, колачарке и дивљаке, а као појединачна стабла и оскоруше, мушмуле и дрењине, неколико стабала питомог кестена (Castanea sativa L.) за које се сматра да су стари око 200 година, ораси (Juglans regiа L.)).

На подручју Предела изузетних одлика „Културни предео Тршић-Троноша“ утврђују се режими заштите II и III степена.

ПИО „Културни предео Тршић-Троноша“ поверава се на управљање Центру за културу „Вук Караџић“, Лозница.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.